Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, SHuuha biittaappe yiida Bilddaadi zaaridi, hagaadan yaagiis;
2“Neeni hagaa malabaa aude gakkanaassi haasayuutee? Ne doonaappe kiyiya qaalai wolqqaama gote mala.
3Ubbaa Danddayiya Xoossai pirddaanne xillobaa geellayii?
4Ne naati Xoossaa bolli nagaraa oottido gishshau, i eta etau bessiyaagaadan qaxxayiis.
5SHin neeni Xoossaakko simmikko, Ubbaa Danddayiya Xoossaa woossikko,
6neeni geeshshanne suure gidikko, i ne gishshau denddidi, nena maaddana; i kase ne de7uwau zaaridi woitana.
7Ne doomettai guutta milatikkonne, ne wurssettai keehippe darana.
8“Kase yeletaa ane oichcha; oichchada nu maizza aawati ai ai tamaaridaakko, qorada demma.
9Aissi giikko, nuuni zino yelettidaageeta; nuuni aibanne erokko. Nuuni ha sa7an de7iyo laittai kuwaa mala.
10Eti nena tamaarissona, neeyyo yootonanne bantta akeekidobaappe haasayona.
11“Ceeccai caree bainnasan diccanau danddayenna; maqqaikka haatti bainnasan mokkanau danddayenna.
12Biron dicciiddi, qanxxettennan de7iiddi, maataappekka eesuwan shullana.
13Xoossaa dogiya asaa ubbaa wurssettai hegaa mala; Xoossai bainna uraa hidootaikka xayana.
14I ammanettiyoobai meqqiichchiyaabaa; i ceeqettiyoobaikka shararootiyaa keettaa mala.
15I ba shararoote keettan zemppees, shin eqqenna; i a oiqqana, shin a danddayenna.
16I awan haattaa ushshido ataakilttiyaa mala; ataakilttiyaa sohuwaa pinni kiyana gakkanau daayees.
17Keela shuchchaa yuushuwan ba xaphuwaa yeddees; shuchchatu giddonkka baayyo sohuwaa koyees.
18SHin i ba sohuwaappe shodetti xayiyaakko, he sohoi a, ‘Taani nena be7abeikke’ yaagana.

19Be7a, iita asatu ufaissai hagaa mala. Aissi giikko, hara asati yiidi, eta sohuwaa oiqqoosona.
20“Xoossai tumaappe boree bainna asa oli aggenna; iitaa oottiyaageeta qassi maaddenna.
21I zaaridi, nena miicissananne ililissana.
22Nena ixxiyaageeti yeellaa maayana; iitatu keettai xayana” yaagiis.