Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Hagaa ubbaa ta aifee be7iis; ta haittaikka siyidi akeekiis.
2Intte eriyoogaa taanikka erais; taani intteppe laafikke.
3SHin taani Ubbaa Danddayiya Xoossaassi haasayanau koyais; inttenaara gidenna. Taani ta mootuwaa aara mootettanau amottais.
4Intte erenna asa gidiyoogee erettennaadan, wordduwan kammeeta; intte ubbaikka pattenna aakimeta.
5Intte ubbai co77u giidaa giderkketiishsha! Yaatiyaakko, inttena asai aadhdhida eranchcha gaana shin!
6“Ha77i ta mootuwaa siyite; ta doonaappe kiyiya palamaa ezggite.
7Intte Xoossaa doona gididi, wordduwaa haasayeetiiyye? A gishshaa eqqidi, cimobaa haasayeetiiyye?
8Intte a maaddiyoobi de7ii? Woikko ayyo xabaqa gididi mootetteetii?
9I inttena pilggi xeelliyaakko, intteppe lo77obaa demmanee? Intte asaa cimmiyoogaadan, a cimmanau danddayuuteetiiyye?
10Intte geeman asaa som77uwaa xeellidi maaddikko, Xoossai tumu inttena seerana.
11A bonchchoi inttena daganttennee? A anggai inttena yashshennee?
12Intte odiyo leemisoti bidintta mala pattennaageeta; intte shiishshiyo palamai urqqaappe merettida gonddalliyaa mala.
13“Ane co77u giite! Taani haasayana; hagaappe guyyiyan, ba hanaa hano.
14Taani tana gakkiyaabaa, haiquwaa gidiyaakkokka, ekkanau giiga uttaas.
15Be7ite, Xoossai tana woriyaabaa gidikkonne, taani a danddayan naagana. Gidikkonne, taani ta mootuwaa a sintti shiishshana.
16Nagaranchcha asi a sintti shiiqanau danddayenna; hagee taani shiiqanau xaliyoogee, ooni erii, ta atettaassi gaaso gidanau danddayees.
17Ta haasayaa akeekidi siyite; taani odiyoogee intte haittan gelo.
18Be7ite, taani ta mootuwaa giigissaas; shatimmanaagaakka erais.

19“Abeet Xoossau, neeni tana mootanau yai? Neeni tana mooranchcha kessikko, taani co77u gaada haiqqana.
20SHin neeni taayyo ha naa77ubata ootta; oottikko taani neeppe geemmikke.
21Tana qaxxayiyoogaa agga; tana daganttoppa.
22Hegaappe guyyiyan, tana xeesa; xeesin taani koyana. Woikko taani haasayin, taayyo zaarada haasaya.
23Bau, taani moorido mooroinne nagarai aappunee? Ta balaanne ta nagaraa ane tana bessa.
24“Neeni aibissi ne som77uwaa taappe genttai? Qassi tana aibissi ne morkkedan qoodai?
25Tana, carkkoi efiyo boncco malaa, yashissuutee? Woikko melida suulla malaa yedettuutee?
26Neeni ta bolli xaafido mootoi camo; harai attin, taani yelagatettan de7aidda oottido mooruwaanne ashshabaakka.
27Neeni ta tohuwaa toho biratan qachchadasa; ta tanggiyo tanggo ubbaa wochchaasa; ta tohuwaa kottiyaa pilgga xeellaasa.
28Taani musidabaadaaninne bil77ai miido afaladan musais.