Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Biraa bookki kessiyoosainne worqqaa geeshshanau seerissiyoosai de7ees.
2Biratai asai biittaappe bookkin kiyees; nahaaseekka a shuchchaa seerissin kiyees.
3Asai xomppiyaa ehiidi, xumaa xoonees; biittaa xaggaa gakkidi, sakkana xumaa giddon he shuchchaa koyees.
4Asai de7iyoosaappe haakkidi, asaa tohoi yedhdhi erennasaa biidi, hegan ciimma ollaa bookkees; bookkidi hegan wodoruwan yaanne haanne kuulumuliiddi, asaappe shaahettidi de7ees.
5Kattai biittaappe mokkees; shin he biittaa giddoi taman seeridi, aadhdhi aadhdhi wodhdhees.
6He biittaa giddon de7iya shuchchaappe sampperiyaa giyo al77o shuchchai kiyees; a baanaa giddoppekka kulkka worqqai beettees.
7“He shuchchaa bookkiyoosaa efiya ogiyaa xinggillee erenna; gaceekka be7ibeenna.
8Hanttaara do7ati bantta tohuwan he sohuwaa yedhdhi erokkona; gaammoikka hegaara kanttenna.
9“Asi mino zaallaa mentterettees; deriyaakka bookkidi, xaphuwaappe aatti yeggees.
10Zaallaa lukkidi, kanttiyo ogiyaa kessidi, he al77o shuchchaakka demmees.
11Haattai he sohuwau goggennaadan zeerees; geemmidabatakka poo7uwau kessees.
12“SHin aadhdhida eratettai awappe beettanau danddayii? Akeekai beettiyoosai awee?
13Asi a tumu waagaa erenna; aissi giikko, aadhdhida eratettai paxa de7iyaageetu giddon beettanau danddayenna.
14Abbaa ciimmai, ‘Aadhdhida eratettai ta giddon baawa’ yaagees.
15“Aadhdhida eratettai worqqan woikko biran shamettenna.
16Aadhdhida eratettai muruta worqqan, maragidiyaanne sampperiyaa geetettiya al77o shuchchan shamettenna.
17Worqqainne heregaappe oosettida miishshatu waagai aara likettenna; worqqaappe oosettida al77obankka laamettenna.
18Aadhdhida eratettaa waagai zaagooliyaappe, almmaaziyaappenne inqqo ubbaappe aadhdhees.

19Tophaaziyooniyaa giyo Toophphiyaa inqqoikka aara likettenna; muruta worqqankka shamettenna.
20“Yaatin, aadhdhida eratettai auppe yii? Akeekai beettiyoosai awee?
21Paxa de7iya mereta ubbaappe geemmi uttiis; saluwaa kafotikka a demmokkona.
22Bashshainne haiqoi, ‘Nuuni aadhdhida eratettau odo xalaalaa nu haittan siyida’ yaagoosona.
23“Aadhdhida eratettaakko efiya ogiyaanne i de7iyo sohuwaa eriyai Xoossaa xalaala.
24Aissi giikko, Xoossai sa7aa gaxaa ubbaa xeellees; xeellidi salotuppe garssaara de7iyaabaa ubbaa be7ees.
25Xoossai carkkuwaassi wolqqaa immido wodenne shaaraa haattaa likkido wode,
26iraikka awan bukkanaakko, dadaikka awan wodhdhanaakko wogaa wottido wode,
27i he wode, aadhdhida eratettaa be7iis; be7idi paacciis; paaccidi, lo77o giis.
28Hegaappe guyyiyan, Xoossai asaassi odiiddi, ‘Xoossaassi yayyiyoogee aadhdhida eratetta; iitaappe haakkiyoogeekka akeeka’ yaagees” yaagiis.