Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Temaana biittaappe yiida Elifaazi zaaridi, hagaadan yaagiis;
2“Issi uri nenaara xalidi haasayikko, neeni lanccuutee? SHin haasayennaaninne agganai oonee?
3Be7a, neeni darota tamaarissadasa; arggaacida kushetakka minttettadasa.
4Ne qaalai xubettidaageeta kaafidi essiis; daafurida gulbbatatakka minttiis.
5SHin ha77i metoi neekko yiis; yin neeni genccabaakka. Metoi nena gakkin, neeni shabbirettadasa.
6Neeni Xoossaassi yayyiyoogee nena ammanttidi wottennee? Ne hemettiyo suure hemetai neeyyo hidoota gidennee?
7“Ane neeni ha77i qoppa: geeshsha gidida asan xayidai oonee? Woikko suure asi awan xoqollettidi xayi erii?
8Taani be7idoogaadan, iitatettaa goyidi, metuwaa zeriyaageeti iitatettaanne metuwaa cakkana.
9Eti Xoossaappe kiyiya shemppuwan punettidi bayana; a hanqquwaa peenuqettankka eti meetetti xayana.
10Iitati gudiyaanne daariya gaammotu mala; shin Xoossai eta co77u ootteesinne eta achchaa menttees.
11SHankkatidi miyoobaa demmibeenna gaammotudan, iitati namisan haiqqoosona; eta naatikka laalettoosona.
12“Issi gallassi issi xuuri taakko yiis; he xuurai saasukettidi, ta haittan wodhdhiis.
13Taani qammi xiskkuwaa kairidaashin, tana iita aimoi un77ettiis.
14Tana yashshainne kokkorssai oiqqiis; oiqqidi ta meqetta ubbaa gajigajissiis.
15Issibai ta som77uwaa pittiiddi, ta sinttaara kanttiis; kanttin dagamaappe denddidaagan ta bollan de7iya beelaalai eqqiis.
16I ta sinttan eqqiis; shin i aibakko taani shaakkada eranau danddayabeikke. Hegaappe guyyiyan, co77u giidasaappe hagaadan yaagiya cenggurssaa siyaas;
17‘Haiqqiya asi Xoossaa sinttan xillo gididi beettanau danddayii? Woikko asi bana Medhdhidaagaa sinttan geeshsha gididi beettanau danddayii?
18Xoossai ba ashkkaratun ammanettenna; ba kiitanchchatunkka mooruwaa demmees.

19Yaatin, urqqaappe merettidaageetun, eta de7uwaa baasoi baanaa gididoogeetun, bil77aappekka eesuwan haiqqiyaageetun ai keena daro mooroi beettanddeeshsha!
20Maallado paxa de7iya asi omarssi gakkanaashin, ooninne hassayennan de7ishin haiqqees.
21Eta de7uwaa xishee shodetti wodhdhiyo wode, eti aadhdhida eratettaa demmennan haiqqi bayoosona’ yaagiyaagaa siyaas.