Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iyyoobi qassikka hagaadan yaagiis;
2“Ha77i ta de7iyo duussai Xoossai beni tana naagido wodiyaagaa mala gideerenneeshsha!
3A xomppee ta bolli poo7in, taani a poo7uwan hemettaas.
4He wodee Xoossai tananne ta so asaa naagin, taani ta kumetta wolqqaara de7ido wode.
5He wode Ubbaa Danddayiya Xoossai tanaara de7ees; ta naatikka ta yuushuwan de7oosona.
6Taani ta kushiyaa maattan meecettaas; ta gaacciyo woxaappekka zaitee shaafaadan goggiis.
7“Taani kataman de7iya pirdda keettaa biido wode, daannatuura issippe uttaas.
8He wode yelagati tana be7idi, ogiyaa immidosona; cimatikka tana bonchchanau denddidi eqqidosona.
9Halaqati haasayiyoogaa aggi bayidosona; bantta doonankka bantta kushiyaa wottidosona.
10He kataman de7iya gita asatikka co77u giidosona; eta inxxarssaikka eta kookkiyaa baqqi oiqqiis.
11“Tabaa siyidaageetinne tana be7idaageeti ubbai tana galatidi haasayidosona.
12Aissi giikko, maaduwaassi waassiya hiyyeesatanne aawai aayyiyaa xayin, maaddiyaabi bainnaageeta taani ashshaas.
13Haiqqana haniya bitanee tana anjjiis; am77iyaakka ta maaduwan ufaittaasu.
14Taani xillotettaa maayodan maayaas; suure pirddaikka ta afala malanne qumaashsha mala.
15Taani qooqetuyyo aife, wobbetuyyo toho gidaas.
16Hiyyeesatuyyo aawa gidaas; taani erenna asatuyyookka xabaqa gidaas.
17Taani iitatu gappataa menttaas; eti shankkatidi oiqqidoogeetakka eta doonaappe wotta ekkaas.
18“Hegaa gishshau, taani ta qofan, ‘Taani lo77o, adussa laittaa ta so asaa gidduwan de7ada haiqqana.

19Aissi giikko, taani ba xaphota haattaa giddo yeddidanne xaazai qamma ubban a tashiyaa bolli de7iyo mittaa mala.
20Taani ubbatonkka bonchchettada de7ana; ta wolqqaikka ubbaton ooraxxana’ gaada qoppaas.
21“Taani haasayiyoogaa asai sirphphi gi ezggidi, ta zoriyaa ekkiis.
22Taani haasayidoogaappe guyyiyan, eti zaarettidi haasayibookkona; aissi giikko, ta qaalai eta wozanan xokkiis.
23Goshshanchchai iraa naagiyoogaadan, eti taani haasayanaagaa siyanau hanggidi naagidosona.
24Eti hirggi uttidaashin, taani ta som77uwaa pashkkissaas; hegan eti minettidosona.
25Taani eti de7ana ogiyaa dooraas; doorada eta halaqadan uttaas. Ba olanchchatu giddon de7iya kawuwaadan, taani eta giddon de7aas. Qassi azzaniyaageeta minttettiya asa mala gidaas.