Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Maccaasa xeellada amottennaadan, taani ta aifiyaara maachchaa maacettaas.
2Taani hegaa oottidabaa gidiyaakko, bollan de7iya Xoossai taayyo aiba qaada immanddeeshsha? Saluwan de7iya Ubbaa Danddayiya Xoossai asaassi immiyo woitoi aiba gidanddeeshsha?
3Iitatu bolli boshai, mooruwaa oottiyaageetu bolli bashshai gakkanaagee erettidaagaa gidenneeyye?
4Xoossai ta hemetaa ubbaa be7ees; ta tangguwaa ubbaakka qoodees.
5“Taani iitabaa mulekka oottabeikke; asakka cimmanau kajjeelabeikke.
6Xoossai tana likke meezaanan mazzano; yaatidi taani xillo gidiyoogaa ero.
7Ta hemetai ogiyaappe sher77idabaa gidikko, ta wozanaikka ta aifee xeellidobaa amottidabaa gidikkonne, qassi ta kusheekka nagaran tunidabaa gidikko,
8ta carshshai ubbai shodetti xayo; taani zeridobaakka harai mo.
9“Ta wozanai ta shooruwaa maccaasa amottidaba gidikko, woikko taani i penggen zuggada naagidabaa gidikko,
10ta keettaayyiyaa hara asau gaaccu; qassi hara attuma asati iira zin77ona.
11Aissi giikko, shaaramuxiyoogee keehippe pokkonne pirddan qaxxayissiya nagara.
12Ha nagarai tamaadan xuuggidi, ta aquwaa ubbaa xaissiyaabaa.
13“Taani ta attuma woikko ta macca ashkkarati tana mootin, eta mootuwaa karidabaa gidikko,
14Xoossai tana pirddiyo wode, taani waananee? Qassi i tana oichchiyo wode, taani woiga zaaranee?
15Aissi giikko, tana medhdhida Xoossai ta ashkkaratakka i medhdhiis. Nuna ubbaakka nu aayee nu aayee uluwan tilidaagee issi a xalaalaa.
16“Taani hiyyeesati woossidobaa diggabeikke; woikko am77eta minttettennan agga erikke.
17Aawai aayyiyaa bainna naati mela aqiyo wode, taani ta qumaa tarkka mabeikke.
18Taani eta ta yelagatettaappe doommada, eta aawadan dichchaas; ta aayee uluwaappe yelettoosappe doommada, am77eta maaddaas.

19Maayoi xayin, meegoi woriyo uraa, woikko kallo de7iya metootanchcha demmiyo wode,
20ta dorssatu ikisiyaappe oosettida maayuwaa taani etau immennan agga erikke. Hegaa gishshau, etikka bantta polo wozanan tana galatoosona.
21Taani mootuwan eta shatimmanaagaa erada, aawi bainna naata naaqqidabaa gidikko,
22ta qesee kuriyaappe meqqo; ta kusheekka hashiyaappe karetti wodhdho.
23Hegaa taani oottennaagee Xoossaa qixaatiyaassi yayyiyo gishshaassanne a anggai tana daganttiyo gishshaassa.
24“Taani worqqan ammanettido wodee baawa. Muruta worqqaakka, ‘Taani nenan ceeqettais’ gabeikke.
25Ta duretettaa daruwan, ta kushee demmido woriyan taani ufaittabeikke.
26Awaa phoolettaa woikko aginaa lo77otettaa be7ada,
27ta wozanan geeman eta bonchchabeikke, woikko ta kushiyaa piddi ootta yerada, etau goinnabeikke.
28Taani hegaa oottidaakko, Xoossaa kaddaas shin. He nagaraikka pirddan qaxxayissiya nagara.
29“Ta morkketa gakkida iita qaadan taani ufaittabeikke; eta gakkida metuwankka hombbocabeikke.
30‘Ta morkkee xayo’ yaaga qanggada, nagara oottabeikke.
31Taani ubbaton imattaa mokkiyoogaa ta ashkkarati taayyo markkattoosona.
32Sa7ai qammido asa karen aissabeikke; taani ta keettaa penggiyaa ogiyaara biyaagau ubbatoo dooya wottaas.
33Asai qosiyoogaadan, taani ta nagaraa ta shophphan qosabeikke.
34Taani asaa haasayaassi dagammabeikke; eta boriyaassi yayyada, taani co77u giido wodeenne kare kiyennan aggido wodee baawa.
35“Taani haasayiyoogaa siyiyaabi de7eerenneeshsha! Taani haasayidobai ubbai tuma gidiyoogau taani paramais; Ubbaa Danddayiya Xoossai taayyo zaaruwaa immo. Ta baarigaarai tana mootido pailee de7in, wai be7arkkinaashsha!
36Be7iyaakko, woitodan taani ta hashiyan sikkana shin! Kallachchadan ta huuphiyan goxxana shin!

37Taani halaqadan akko shiiqada, ta oottidobaa ubbaa ayyo yootana shin!
38“Ta goshsha biittai, ‘Tana bonqqa ekkadasa!’ giidi, ta bolli waassidabaa gidikko, ta yafaratikka ta bolli yeekkidabaa gidikko,
39he biittan mokkidaagaa miishsha qanxxennan coo miidabaa gidikko, woikko he biittaa oottiyaageeta namisan woridaba gidikko,
40taayyo gisttiyaa gishshaa agunttai, banggaa gishshaakka sharafai he biittan mokko” yaagiis. Iyyooba haasayai hagan polettiis.