Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Iyyoobaa, ane xeesa! SHin oonee neeyyo koyanai? Kiitanchchatuppe ookko simmuutee?
2Eeyya uraa lanccee worees; akeekai paccido uraakka qanaatee xaissees.
3Eeyya urai minnidi de7iyaagaa taani ta huuphen be7aas; shin sohuwaarakka taani a keettaa qanggaas.
4A naati saroi bainnasan de7oosona; eti shilootan, maaddidi haasayiyaabi bainnasan kinchchettidosona.
5I shiishshido kattaa namisettidaageeti maana; agunttaa giddon mokkidaagaakka eti ayyo aggokkona. Saamettidaageeti a aquwaa ekkanau hel77oosona.
6Tuggai baanaappe kiyenna; metoikka biittaappe mokkenna.
7Tamai piri wodhdhiyoogaadan, asi metuwau yelettiis.
8“Tana gidiyaakko, taani Xoossaakko shiiqana; ta mootuwaakka a sinttan wottana.
9Gidduwaa pilggidi eranau danddayettenna gitabatanne qoodi bainna oorattabata Xoossai oottees.
10Iraa biittan bukissees; gadiyaukka haattaa yeddees.
11Ziqqi giidaageeta xoqqu xoqqu oottees; kayyottiyaageetakka minttettidi ufaissees.
12Genanchchatu halchchuwaakka halissees; hegaa gishshau, eta kushiyaa oosoi polettenna.
13Aadhdhida eranchchata i eta geniyan oiqqees; geellatu maqquwaakka aatti yeggees.
14Etau gallassai xumana; gallassa seetankka eti henqqeleela bilahiyaadan tattaafana.
15Hiyyeesata i eta morkketu bisuwaappe ashshees; i eta wolqqaamatu kushiyaappekka wotti ekkees.
16Hegaa gishshau, hiyyeesatuyyo hidootai de7ees; iita asata i co77u oottees.
17“Xoossai seeriyo uri anjjettidaagaa; hegaa gishshau, Ubbaa Danddayiya Xoossaa seeraa karoppa.
18I masunxxissees, shin masunttaa qachchees. I dechchees, shin a kushee xallees.

19Usuppun qommo metobaappe i nena ashshana; laappunttikka nena bochchenna.
20Koshaa wode haiquwaappe, olaa wodekka bisuwaa qaraappe i nena ashshana.
21I nena inxxarssaa lissuwaappe genttana; bashshai gakkiyo wodekka yayyakka.
22Bashshaa bollinne koshaa bolli neeni miiccana; bazzo do7atuyyookka yayyakka.
23Ne goyiyo goshshan shuchchi de7enna; bazzo do7atikka nenaara saro gidana.
24Ne dunkkaanee saro gidiyoogaa neeni geeshshada erana; ne dorssatu birddiyaakka neeni xomoosiyo wode, etappe issoinne paccenna.
25Ne yeletai corattanaagaanne ne zerettatikka dembbaa maataa keena gidanaagaa neeni erana.
26Gisttiyaa mirqqee ba wodiyan audiyaa yiyoogaadan, neeni adda cimada, duufuwaa baana.
27Iyyoobaa, nuuni hagaa ubbaa pilggi xeellida. Hegee tuma gidiyo gishshau, hegaa siyada, neeyyo ekka” yaagiis.