Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Ane ta haasayaa akeekidi ezggite; ezggiyoogee intte tana minttettiyoogaa gido bayin.
3Taani issiton haasayanau taayyo kayaa immite. Taani haasaya simmin, qilliiccite!
4Taani mootettiyoi asaara gidenna. Yaatin, tau danddayai wurikko, hegee garamissiyaabee?
5Ane tana xeellite; xeellidi garamettite; intte kushiyankka intte doonaa oiqqite.
6Tana gakkidabaa taani qoppiyo wodekka, tana daganttees; ta bollaikka kokkorees.
7“Iita asati aissi paxa de7iyoonaa? Eta baree aissi aduqqii? Eta wolqqaikka aissi dari dari bii?
8Etau naatinne naatu naati de7oosona; eti diccishin be7anau, gam77idi de7oosona.
9Eta soi hirggi bainnan saro de7ees; Xoossai eta ba gatiman shoci erenna.
10Eta korima boorati macca miizzaara gaittiyo wode, koxxennaadan oittoosona; macca miizzatikka aucayennan yeloosona.
11Bantta naata dorssaa wudiyaadan kessoosona; eta naatikka yan han duroosona.
12Karaabiyaa baqqiiddinne diittaa diixxiiddi, yettaa yexxoosona; pulaaliyaa punniiddikka ufaittoosona.
13Eti bantta de7o laittaa ishaluwan polidi, bantta duufuwaakka saro boosona.
14Yaanidikka eti Xoossaa, ‘Nuuppe haakka! Nuuni ne ogiyaa eranau koyokko!
15Nuuni ayyo oottanau Ubbaa Danddayiya Xoossai oonee? Nuuni a woossidi, go7ettanabi aibee?’ yaagoosona.
16Eti bantta ishalo de7uwaa bantta minotettan demmida goosona; shin taani eta qofaa ekkikke.
17“Iita asatu de7uwaa xomppee to7i erii? Eta bolli bashshai wodhdhi erii? Xoossai ba hanqquwan eta qaxxayi erii?
18Carkkuwaa sinttan eti suullaadan hanido wodee de7ii? Gotee pitti efiyo baanaadan eti hani eriyoonaa?

19“Intte, ‘Xoossai aawatu mooruwan eta naata qaxxayees’ yaageeta. Ane Xoossai nagaranchchata eta huuphen qaxxayo! Yaatiyaakko eti bantta mooruwaa erana.
20Eti bantta qixaatiyaa banttau ekkona. Ubbaa Danddayiya Xoossaa hanqquwaa xuu7aakka eti bantta huuphen uyona.
21Aissi giikko, eti haiqqiichchidoogaappe guyyiyan, eta naata aibi gakkikkonne koyokkona.
22“Bolla xoqqan de7iyaageeta pirddiya Xoossaa eraa tamaarissanau danddayiya asi de7ii?
23Issi asi kumetta wolqqainne kumetta saroi de7ishin, ishaluwan de7iiddi haiqqees.
24A bollai orddidaashin, a meqettaa kolzzeekka shica de7ishin haiqqees.
25SHin hara asi a shemppuwan azzanoi paccennan, ba de7on mulekka lo77obaa demmennan haiqqees.
26Haiqqidi eti naa77aikka issi mala biittan moogettoosona; eta naa77aakka guxuneti kammoosona.
27“Intte tana naaqqanau qoppidi, intte wozanan halchchido halchchuwaa muliyaa taani loittada erais.
28Intte, ‘He iitaa oottiya, gita bitaniyaa keettai ha77i awaanee?’ yaageeta.
29Ogiyaara hemettiya asata oichchibeekketii? Eti odiyoogaa ammanekketii?
30Eti, ‘Iita asati bashshaa gallassi boshettennan attoosona; Xoossaa hanqqoi qoncciyo gallassikka eti kessi ekkana’ yaagoosona.
31Iita asa a iitatettau oonee walassanai? I oottido iitabaukka a qaxxayanai oonee?
32I haiqqin, a ahaa duufuwaa efiyo wode, a duufoi bonchchuwan naagettana.
33Qoodi bainna asai a baliyan pe7ees; a duufuwaa biittaikka utulaadan au kauyyees.
34Yaatin, intte tana waati hada oduwan minttetteetii? Intte ta oishaassi zaarido zaaroi ubbai worddo!” yaagiis.