Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Temaana biittaappe yiida Elifaazi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Aadhdhida eranchcha asi carkkodan ohettennabaa haasayii? Woikko arshsho bagga carkkuwaa ba uluwaa coo kunttii?
3Pattenna woikko maaddenna mootuwaa mootettii?
4Hegaa gidikko, neeni Xoossaassi yayyiyoogaa guuttadasa; haratikka Xoossaassi goinnennaadan diggaasa.
5Ne iitatettai ne haasayan erettees; ne cincca haasayai nena genttees.
6Ne bolli pirddiyai ne doonaappe attin, tana gidikke; ne inxxarssai ne bolli markkattees.
7“Koiro yelettida asi nenee? Woikko neeni dereti merettanaappe kase yelettadii?
8Neeni Xoossaa xuura yaa7aa tumu siyadii? Woikko aadhdhida eratettaa ne xalaalai eriyaabaa neeyyo milatii?
9Nuuni erennabaa neeni eriyoobi aibee? Nuuyyo gelennan aggidi, neeyyo gelidabai aibee?
10Ne aawaappe bairatiya asati, cimidi puulummida asati nu giddon de7oosona.
11“Xoossai neeyyo immido minttettoinne nuuni neeyyo ashkketettan haasayido qaalai guutteeyye?
12Ne wozanai nena aissi wora efii? Ne aifeekka aissi xeelaa dereqqii?
13Yaatada neeni Xoossaa bolli hanqqettadasa; hegaa mala qaalaakka ne doonaappe kessadasa.
14Asi Xoossaa sinttan geeshsha gidanau danddayii? Woikko maccaasappe yelettida asi xillo gidanau danddayii?
15Be7a, Xoossai ba kiitanchchatunkka ammanettenna; harai atto salotikka a sinttan geeshsha gidokkona.
16SHin ha sheneyiyaanne tunida asi, nagaraakka haattaadan ganiya asi ubba iitaa darennee!
17“Iyyoobaa, ane siya! Taani neeyyo yootana; taani be7idobaa ubbaa neeyyo odana.
18Aadhdhida eranchcha asati bantta maizza aawatuppe demmido eratettaa genttennan tana tamaarissidosona.

19Ha biittai eta xalaalaassi imettiis; hara biittaa asaa timirttee eta giddon walahettibeenna.
20“Asa huqqunnidi de7iya iita asi, ba de7o laitta ubban tuggi appe shaahettenna.
21Ubbaton daganttiya cenggurssai a haittan siyettees; i saro de7ais giishin, panggati a bolli yaana.
22Xumaappe kessi ekkanaagaa i ammanenna; i bisuwau qaadettiis.
23A ahai ankkuwau quma gidana; baayyo xuma gallassai matattidoogaa i erees.
24Metoinne tuggai olau kiyida kawuwaadan a daganttana.
25Aissi giikko, i ba kushiyaa Xoossaa bolli denttiis; Ubbaa Danddayiya Xoossaa bollikka xaliis.
26Burzzuzzai burzzuzzai kiyi uttido ordde gonddalliyaa oiqqidi, Xoossaa bolli makkaliis.
27“A som77oi modhdhido gishshau, a xeessaikka boborccido gishshau,
28i laattidi de7iyo katamatikka olan laalettido gishshaunne i de7iyo keettatikka ooninne de7enna ona gidido gishshau,
29i ba duretettan daro gam77enna; a aqoikka aara takkenna.
30“Xumaappe i kessi ekkenna; a tasheta lacoi melissana; a ciishshaakka carkkoi pitti xaissana.
31Barkka bana cimmiiddi, hadaban ammanettoppo. Ammanettikko, i ekkanabaikka hadabaa.
32Wodee gakkennan shulliyaanne meli simmidi, naa77antto aacanau danddayenna mittaa mala i gidana.
33Teerennan wurccuwaara qoqqofettiya woiniyaa malanne ciishshai qoqqofettiyo wogaraa mala i gidana.
34Xoossaassi yayyenna asatussi zaree xayana; mattaayiyan keexettida keettaakka tamai maana.
35Eti metuwaa shahaaridi, iitabaa yeloosona; eta uluwankka cimoi kumi uttiis” yaagiis.