Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Uushoi ta wozanaa diddiqissees; ba de7iyo sohuwankka pirees.
2Ubbaikka Xoossaa cenggurssaa, dadaadan guummiya a qaalaa siyite.
3I salo ubbaappe kiittiyo wolqqanttai biittaa gaxaappe gaxaa gakkanaashin beettees.
4Hegaappe guyyiyan, a gunttaa cenggurssai siyettees; ba wolqqaama cenggurssan guummees; a cenggurssai siyettiyo wode, ba wolqqanttaa teqqenna.
5Xoossaa cenggurssai maalaalissiya gunttaa guummees; nuuni akeekanau danddayenna gitabaa i oottees.
6SHachchaa i, ‘Sa7an wodhdha!’ yaagees; wolqqaama iraakka, ‘Bukka’ yaagidi azazees.
7“Asai ubbai a oosuwaa erana mala, he wode ba oosuwaa oosuwaa agganaadan oottees.
8He wode do7atikka bantta geessuwaa geessuwaa geloosona; gelidi yan uttoosona.
9Tohossa baggappe gotee yees; huuphessa baggappekka meegoi yees.
10Xoossai siiriyaara shemppiyo shemppuwaappe shachchai merettees; hegan aaho haattatikka shuchchaadan minnoosona.
11SHaarai haattaa tookkanaadan i oottees; ba wolqqanttaakka shaaraa giddon laalees.
12A kaaletuwan shaarati yuuyi yuuyi aadhdhoosona; i azaziyoobaa ubbaa eti sa7aa bolli oottoosona.
13Xoossai iraa bukissiyoogee biittaa irxxissanaassa, woikko asaa qaxxayanaassa, woikko ba siiquwaa eta bessanaassa.
14“Iyyoobaa, hagaa siya; Xoossai oottiyo maalaalissiya oosuwaa takki gaada akeeka.
15Xoossai shaarata waati azaziyaakkonne ba wolqqanttaakka waati wolqqanttiyaakko erai?
16SHaarati saluwan waani toohettiyaakkonne qassi a erai polo gidido Xoossai oottiyo maalaalissiya oosuwaa neeni erai?
17CHii, tohossa carkkoi yiidi, biittaa mishissiyo wode, neeni hombbiyan metootanaappe attin, mulekka hegaa erakka.
18Xoossai saluwaa heregaadan piddi oottidi micciyo wode, neeni a maaddanau danddayai?

19Nuuni eraa paca gidiyo gishshau, nuuni Xoossaassi woigi haasayanaakko, neeni nuna tamaarissa.
20Xoossaara haasayana gaada taani oichchikke. Hagaadan oottada, i tana xaissana mala, taani aissi a dentterettiyaanaa?
21Carkkoi salota pittidi geeshshidoogaappe guyyiyan, salotun phooliya awaa poo7uwaa asi xeellanau danddayenna.
22Huuphessa baggaara worqqaa milatiya poo7oi beettees; Xoossaikka yashshiya anggan qonccees.
23“Nuuni Ubbaa Danddayiya Xoossaa mati shiiqanau danddayokko; a wolqqai gita. I ba tumu pirddaaninne ba gita xillotettan huqqunnenna.
24Hegaa gishshau, asai ayyo yayyees; banttana aadhdhida eranchcha giyaageeta ubbata i wudenna” yaagiis.