Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hara gallassikka qassi kiitanchchati GODAA sinttan beettanau yiidosona; Seexaanaikka qassi etaara issippe a sinttan beettanau yiis.
2Yin GODAI Seexaanaa, “Laa neeni auppe yaadii?” yaagiis. Yaagin Seexaanai GODAAYYO, “Taani sa7an ubban yaanne haanne yuuyiyoosaappenne simerettiyoosaappe yaas” yaagiis.
3Yaagin GODAI a, “Ta ashkkaraa Iyyooba akeekada be7adii? Sa7aa bollan a milatiya boree bainnanne suure asi mulekka baawa. I GODAASSI yayyidi, iitabaappekka haakkida asa. Gaasoi bainnan taani a xaissana mala, neeni tana denttettinkka, ha77i gakkanaassi i ba suuretettan minni eqqiis” yaagiis.
4Seexaanai zaaridi GODAA, “‘Hegee ta mashuwaa ekko!’ yaagiyoogaadan, asi ba shemppuwaa gishshau, bau de7iyaabaa ubbaa immana.
5SHin neeni ne kushiyaa yeddada, a bolla ubbaa ane shoca. Yaatiyaakko i nena tumu ne sinttan qanggana” yaagiis.
6Yaagin GODAI Seexaanaa, “Eeno, a woroppappe attin, a bolli neeni koyidobaa oottanau danddayaasa” yaagiis.
7Hegaappe guyyiyan, Seexaanai GODAA sinttappe kiyidi, Iyyooba tohuwaappe huuphiyaa gakkanaassi iita masunttai a bolli kiyanaadan oottiis.
8Yaatin, Iyyoobi bidinttaa bolli uttidi, kon77an bana goodiis.
9A maccaasiyaa a, “Ha77i gakkanaassikka neeni ne suuretettan minna uttadii? Xoossaa qanggada haiqqaaga” yaagaasu.
10Yaagin i zaaridi o, “Neeni eeyya maccaasadan haasayaasa. Nuuni Xoossaappe lo77obaa ekkii ekkidi, iitabaa ekkokkoniiyye?” yaagiis. Ha ubbankka Iyyoobi ba giidoban nagaraa oottibeenna.
11Iyyooba laggeti heezzati, Temaana biittaappe Elifaazi, SHuuha biittaappe Bilddaadinne Naa7ima biittaappe Xoofaari Iyyooba bolli gakkida metuwaa siyido wode, ayyo qarettanaunne a minttettanau bantta sooppe bantta sooppe qaagetti ekkidi, issippe akko yiidosona.
12Eti a haahuwan eqqidi xeelliyo wode, i Iyyooba gidiyoogaa eribookkona. Guyyeppe a gidiyoogaa erido wode, bantta qaalaa xoqqu oottidi yeekkidosona; bantta maayuwaakka pooshshidi, bantta huuphiyan buhiyaa qolidosona.
13Hegaappe guyyiyan, eti aara laappun gallassaanne laappun qammaa biittan uttidosona. A sahoi keehi daridoogaa eti be7ido gishshau, ayyo ai asinne qaalanne qaattibeenna.