Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Taani ta de7uwaa karais! Hegaa gishshau, taani mootettanaappe attin, co77u giikke; taani mishettada haasayais.
2Taani Xoossaa hagaadan yaagais: Hai ta bolli pirddoppa; neeni tana mootiyo mootoi aibakkonne taayyo yoota.
3Neeni tana huqqunnanau bessii? Neeni ne kushiyan medhdhido uraa kariyoogee, qassi iitatu halchchuwaa polissiyoogee lo77oo?
4Ne aifee asa aife malee? Asi xeelliyoogaadan neeni xeellai?
5Ne de7o laittaikka asa de7o laittaa keenee?
6Yaatin, ta mooruwaa aissi koyai? Ta nagaraakka aissi qorai?
7Taani mooranchcha gidennaagaanne ne kushiyaappe tana ooninne ashshanau danddayennaagaa neeni eraasa.
8“Tana ne kushee giigissidi medhdhiis; shin ha77i he kushee simmidi, tana xaissees.
9Neeni tana urqqaappe medhdhidoogaa hassaya. Yaatin, ha77i tana baanaadan liiqissanau hanai?
10Tana maattadan ta aayee uluwan tigidaageenne dichchidaagee nena.
11Tana neeni ashuwaanne gogaa maizzadasa; ta meqettaa xaphuwaara gattada waaxadasa.
12Neeni taayyo de7uwaanne aggenna ne siiquwaa immadasa; ne naaguwan neeni tana paxa wottadasa.
13“SHin neeni he wodeppe doommada, ne wozanaa giddon tana qohanau qoppiyoogaa taani erais.
14Taani nagaraa oottikko be7anau, neeni tana wochchaasa; ta mooruwaakka atto gaakka.
15Taani mooranchcha gidikko, taayyo aayye7ana! Qassi taani xillo gidiyaakkokka, ta huuphiyaa pude xoqqu oottanau danddayikke. Aissi giikko, neeni tana yeellan kuntta wottadasanne tuggan mattoya wottadasa.
16Taani otorettikko, neeni tana gaammodan yedettada oiqqana; oiqqada qassikka tana qohanau, ne maalaalissiya oosuwaa neeni oottana.
17Neeni ta bolli ooratta markkata ehaasa; ne hanqquwaakka ta bolli darissaasa; tana olanau ooratta halchchota giigissaasa.
18“Yaatin, tana ta aayee uluwaappe aissi kessadii? Ooninne tana be7ennan haiqqarkkinaashsha!

19Taani de7ennan aggarkkinaashsha! Woikko ta aayee uluwaappe kiyosaara duufuwan wodhdharkkinaashsha!
20Ta de7anau attida laittati guutta gidokkonaa? Taani qiibaa ufaitta ekkana mala, hai tana aggarkkii!
21Leelida xuma sohuwaa taani biyo wodee matiis; taani hegaappe simmada haa yiikke.
22Taani biyo sohoi sakkana xumainne cabboi de7iyo biitta; hegan de7iya poo7oikka xumaa mala” yaagiis.