Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Iyyoobi zaaridi,
2“Ta waayeenne ta azzanoi ubbai meezaanan likketteerenneeshsha!
3Yaatiyaakko abbaa doona shafiyaappekka aadhdhi deexxana. Hegaa gishshau, ta qaalai xala gidiis.
4Ubbaa Danddayiya Xoossaa wonddafiyaa zubbeti tana caddidosona; ta bollaikka eta yiishshaa uyees. Xoossaa dagamai ta bolli salppiis.
5Haree maatai a sinttan de7ishin caaggiiyye? Woikko boorai phachchaa demmidi xaaggiiyye?
6Mal77ennabi maxinee gelennan meetettiiyye? Woikko phuuphulle giddo haattai laqilaqiiyye?
7Hegaa mala qumaa taani shenetais; hegaa mala qumaa miikko, tana sakkees.
8“Taani woossido woosai gakkeerenneeshsha! Xoossaikka ta wozanaa amuwaa immeerenneeshsha!
9Xoossai tana woreerenneeshsha! I ba kushiyaa yeddidi, ta de7uwaa turaa duutteerenneeshsha!
10Taani Geeshsha Xoossaa qaalaa kaddabeenna gishshau, taayyo seelai darikkonne, ta haiqoi tana minttettees.
11Taani paxa de7anau taayyo aiba wolqqi de7ii? Taani danddayanau, ta wurssettai aibee?
12Ta wolqqai shuchchaa wolqqaa malee? Woikko ta ashoi nahaase birataa malee?
13Taani tana maaddanau aiba wolqqinne taayyo baawa; maado demmanau taani biyoosikka de7enna.
14“Metuwan de7iya uri Ubbaa Danddayiya Xoossaassi yayyiyoogaa aggiyaakkokka, a laggeti ayyo kehatettaa bessanau koshshees.
15Ta ishatoo, intte irai bukkenna wode meliya shaafaa mala, tana cimmeeta.
16Balggo aginatun he shaafai ordde shachchaaninne suuppa shachchan kumees.
17SHin bonee gakkiyo wode, he shachchai seeridi, haatta kiyees; haattaikka he sohuwaappe xayees.
18Caana mehiyaa laaggidi biya zal77anchchati haatta koyanau bantta ogiyaappe gaxi kiyidi, bazzuwan toilattiiddi, haiqqi xayoosona.

19Teema biittaa zal77anchchatinne Saaba biittaa manddarati haattaa demmana giidi, koshshaa buusidosona.
20SHin eti ammanettidi koyin xayido gishshau, yeellatidosonanne hidootaa qanxxidosona.
21Inttekka taayyo he shaafatu mala gidideta; tana gakkida metuwaa be7idi yayyideta.
22Taani inttena, ‘Taayyo issibaa immite’ woikko, ‘Intte aquwaappe ta gishshaa asassi mattaayiyaa immite’ giidanaa?
23Woikko, ‘Tana ta morkkiyaa kushiyaappe ashshite’ woikko, ‘Huqqunniyaageetu kushiyaappe tana wozite’ giidanaa?
24“Intte tana tamaarissite; taani co77u gaana. Taani ai mooridaakko, ane tana bessite.
25Tuma gidida qaali caddees! SHin intte taayyo odiyo seerai ubbai tana ainne maaddenna.
26Intte taani haasayiyo haasayaa carkko mala giidi qoppeeta. Yaatin, taani hidoota qanxxada haasayiyo haasayaa aissi qoreetii?
27Aawai bainnaageeta shaakki ekkanau intte saamaa yeggeeta; intte laggiyaakka baizzanau washisseeta.
28Ane tishshi oottidi, tana xeellite. Taani intte sinttan wordduwaa haasayikke.
29Hayyanintta, ane zaarettidi qoppite; taani xillo gidiyo gishshau, ta bolli coo pirddoppite.
30Taani ta inxxarssan worddotidobaa milatii? Ta doonai wordduwaanne tumaa shaakkidi haasayanau danddayennee?