Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naa7ima biittaappe yiida Xoofaari hagaadan yaagidi zaariis;
2“Ne haasayai tana lanccissido gishshau, taani ainne takkennan ne haasayaayyo zaaruwaa immana.
3Ne cashsha haasayaa taani siyais; siyin ayyo bessiya zaaruwaa tana imma imma gees.
4“Asa biittaa bolli wottido wodiyaappe doommidi, beniisappekka nagaranchcha asatu ceeqoi qantta wodiyaassa gidiyoogaa, Xoossaa erenna asatu ufaissaikka liphida aifee xeellanaashiina gidiyoogaa neeni eraasa.
6Iita asi shaaraa gakkanaashin aduqqikkokka,
7i buhiyaadan pitetti xayana. A eriya ubbai, ‘I awan de7ii?’ yaagana.
8Aimuwaadan i paalli xayana; simmidikka beettenna; qammaa ajjuutaadan i xayi bayana.
9A be7ida aifeti naa77anttidi, a be7okkona; i ba de7iyoosaappekka tippi giidi xayana.
10Iita aawai bonqqi ekkido miishshaa a naati bantta kushiyan guyye zaarana.
11Payyanne mino gidiya a bollai guutta wodiyaappe guyyiyan, biitta kiyana.
12“Iita asa doonan iitatettai qumadan laqilaqikkokka, i ba inxxarssaappe garssa baggaara genttikkokka,
13wurennaadan ba doonan coommiiddi, wotti bayikkokka,
14a ulo giddon a qumai laamettana; laamettidi woriya shooshshaa yiishshaa mala au gidana.
15Iita asi ba mittido duretettaa haa cuchchana; a uluwaappe Xoossai cooshshidi kessana.
16Iita asi mittiyoobai au yiishsha gidana; shooshshaa yiishshaa mala gididi, a worana.
17Eessainne maattai haattaadan goggishin, i be7ennan haiqqana.
18Ba daafurido daafuraa cawaa meennan, haraassi sheedhdhana; zal77idi worissido ba woriyankka ufaittenna.
19Aissi giikko, hiyyeesata i un77ettiis; eta shenehoo giis; hara asi keexxido keettaakka bau ekkiis.

20“A yiiqiyau zawi baawa; ba dosiyoobaa xarzzanau danddayenna;
21i miidoogaappe guyyiyan, aibinne attenna. Hegaa gishshau, a duretettai gam77enna.
22I daro aquwaa demmiyo wode, metoi akeekennan a bolli gakki wodhdhana.
23I miidi kallishin, Xoossai a qaxxayanau ba suulliya hanqquwaa a bolli gussana.
24Birata bisuwaappe i baqatana; shin nahaasiyaa zubbee a caddana.
25He zubbee ayyo zokkuwaara kantti kiyana; he phooliyaa xeerai a tiriyaa kanttidi, ciyyiyaa gussana. Hegaa gishshau, dagamai a wozanaa shabbirana.
26“I shiishshido aqo ubbai xayana; asi eettibeenna tamai a maana; a keettan attida asai ubbaikka taman meetettana.
27Saloti ha bitaniyaa nagaraa qonccissana; biittaikka a bolli markkattana.
28Xoossai hanqqettidi ehiyo beetan a keettainne ayyo de7iyaabai ubbai shohettidi baana.
29Xoossai iita asatuyyo wottido qaadai hagaa” yaagiis.