Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Temaana biittaappe yiida Elifaazi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Asi Xoossaa go77anau danddayii? Harai atto aadhdhida eranchcha gidiyaakkokka, i bana go77anaappe attin, Xoossaa go77enna.
3Neeni xillo gidikko, hegee Ubbaa Danddayiya Xoossaa ufaissii? Ne ogee boree bainnaagaa gidikko, hegan i aiba wore demmii?
4“Neeni ayyo yayyiyo gishshaassee, i nena seeriyoogeenne pirddiyoogee?
5Ne iitatettai daro gidennee? Ne nagarau zawi baawa.
6Neeni ne ishata gaasoi bainnan waasiyaa xeesissadasa; asaa maayuwaakka qaarada eta kallo ashshadasa.
7Neeni saamettidaageeta haattaa ushshabaakka; namisettidaageetakka qumaa diggadasa.
8Neeni ne wolqqaaninne ne maatan zemppada, hara asaa biittaa neeyyo coo ekkadasa.
9Am77eta mela kushe yeddadasa; aawi bainnaageetakka huqqunnadasa.
10Ne yuushuwan gitee dooddi uttidoogee hegaassa; akeekennan yashshai nena kokkorssiyoogeekka hegaassa.
11Neeni be7ennaadan, neeyyo xumiyoogee hegaassa; qassi kixa haattai nena muukkiyoogeekka hegaassa.
12“Xoossai bolla xoqqa saluwan uttidi, xoqqan de7iya xoolintteta duge xeellees.
13SHin neeni, ‘Xoossai ai erii? I hegaa mala, sakkana xumaa giddoorakka pirddanau danddayii?
14Salo gufanttuwaa bolli i simerettiyo wode, i be7ennaadan, sikkida shaarai a goozees’ yaagaasa.
15“Nagaranchchati hemettido beni ogiyan baanau qofaa qachchadii?
16Eti bantta wodee gakkennan de7ishin haiqqidosona; eta de7uwaa baasoikka di7uwan meecetti xayiis.
17Eti Xoossaa, ‘Nuuppe haakka! Ubbaa Danddayiya Xoossai nuuyyo ai oottanau danddayii?’ yaagidosona.
18Gidikkonne, eta keettan lo77obaa kunttidaagee Xoossaa. Hegaa gishshau, iita asatu qofai taayyo gelenna.

19“Iita asatu bolli gakkiyaabaa be7idi, xilloti ufaittoosona; suure asatikka hagaadan yaagidi, eta bolli qilliiccoosona;
20‘Tumaappe nu morkketi xayidosona; eta duretettaakka tamai miis’ yaagoosona.
21“Iyyoobaa, ha77ikka Xoossaara giiga; aara saro de7a. Yaatikko, neeni anjjettana.
22A doonaappe timirttiyaa ekka; a qaalatakka ne wozanan wotta.
23Nenatettaa ziqqissada, Ubbaa Danddayiya Xoossaakko, neeni simma; iita ooso ubbaa ne sooppe digga.
24Ne worqqaa sa7an ola; ne muruta worqqaakka shaafaa shuchchan ola.
25Ubbaa Danddayiya Xoossai neeyyo worqqanne doorettida bira gido.
26“Hegaappe guyyiyan, neeni Ubbaa Danddayiya Xoossan tumu ufaittana; ufaittada yeellatenna Xoossaakko pude xeellana.
27Neeni Xoossaa woossana; woossin i siyana; qassi neeni ne shiiquwaa ayyo gattana.
28Neeni zorettada qachchidobai neeyyo polettana; ne hemettiyo ogiyankka poo7oi poo7ana.
29Aissi giikko, Xoossai otorettiyaageeta kaushshees; shin banttana ziqqissiyaageeta ashshees.
30I suure asa wotti ekkees. Ne kushee naaquwaappe geeshsha gidikko, i nena ashshana” yaagiis.