Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ta shemppiyaa kiyausu; ta laittai qaammiis; taayyo duufoi giigi uttiis.
2Tana qilliicciyaageeti tumuppe ta yuushuwan de7oosona; eti taayyo yiillotiyo yiilluwaa ubbaton taani be7ais.
3“Abeet Xoossau, neeppe hari tana maaddiyaabi bainna gishshau, neeni ne huuphiyan taayyo waase gida.
4Etau gelennaadan, neeni ta laggetu wozanaa dammettadasa. Hegaa gishshau, neeni etau xoonuwaa immoppa.
5Miishshaa demmana giidi, ba laggeta aatti immiya asaa nagarai a naata kaa7ana.
6“Xoossai tana asa ubbau qilliicciyoobaa kessiis; asi som77uwan cuchchiyo asa taani gidaas.
7Taani daro kayyottido gishshau, ta aifeekka galjjiis; ta kushetinne ta tohoti laafidi, xinqqo keesa kiyidosona.
8Keha asati tana be7idi dagammidosona; suuretikka Xoossaa kaddiyaageetu bolli yiillotidosona.
9Gidikkonne, xilloti bantta ogiyaappe yaakka haakka simmokkona; suureti wolqqaa gujji gujji boosona.
10SHin ha77i ubbaikka ane taakko haa yiite! Yiyaakkokka, taani intte giddon issi aadhdhida eranchcha asakka demmikke.
11“Ta de7o laittai wuriis; ta halchchido halchchoikka ta wozanaa amoikka coo attiis.
12Ta laggeti qammaa gallassa goosona; xumi uttidaashin, ‘Poo7ana hanees’ yaagoosona.
13Taani ufaissan naagiyo ta keettai duufuwaa; ta hiixaakka yan xuman hiixxana.
14Duufuwaa taani, ‘Neeni ta aawaa’ yaagana; guxuniyaakka, ‘Neeni ta aayyiyo’ woikko ‘Ta michchiyo’ yaagana.
15Yaatin, ta hidootai awaanee? Ooni a be7idee?
16Ta hidootai tanaara duufuwaa banddee? Nuuni naa77ai issippe biittan duge wodhdhaneeshsha?” yaagiis.