Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ubbaa Danddayiya Xoossai pirddiyo wodiyaa aissi keerennee? A eriyaageeti he wodiyaa aissi be7okkonaa?
2Iita asati bantta gadiyaa aassanau, zawan de7iya shuchchaa shoddoosona. Dorssaakka wuuqqi ehiidi, bantta dorssaa wudiyan gattidi heemmoosona.
3Aawai bainna naatu hareta laaggidi, ekki boosona; am77ee booraakka acuwau oiqqidi, banttau ekkoosona.
4Hiyyeesata ogiyaappe yedettoosona; biittan de7iya hiyyeesata ubbaa bantta sinttappe qosetissoosona.
5Bazzon de7iya harddiidatudan, hiyyeesati bantta naatuyyo miyoobaa koyiiddi, bazzon daafuroosona.
6Eti dembban hara asau kattaa cakkoosona; iita asatu woiniyaa teera wurccuwaakka xunqqoosona.
7Eti qammaa kallo aqoosona; meeguwaa wodekka bollan paliyoobi etau baawa.
8Deretun bukkiya iran eti murxxoosona; geliyoosaa xayidi, shuchchaa qoommoosona.
9“Iita asati aawai bainna na7aa aayee xanttaa xammiyoosaappe dafi ekkoosona; hiyyeesatu guutta naatakka acuwaayyo oiqqoosona.
10Hiyyeesati maayuwaa xayidi, kallo hemettoosona. Eti mirqqiyaa miyyiiddi namisettoosona.
11Eti zaitiyaa kessanau wogaraa teeraa burxxoosona; woine teeraakka gum77iiddi saamettoosona.
12Kataman kataman haiqqana haniya asati ooloosona; deshettida asatikka maaduwaa koyidi waassoosona; shin Xoossai eta metuwaa xeellenna.
13“Poo7uwaa ixxiya asati de7oosona; eti poo7oi aibakko erokkona; a ogiyaappekka wora boosona.
14SHemppuwaa woriyaagee wonttimaatti denddidi, hiyyeesatanne metootanchchata worees; qammi qassi kaisodan wuuqqees.
15SHaaramuxiyaagee sa7ai lem77anaagaa naagees; i, ‘Ooninne tana be7oppo’ giidi, ba som77uwaa kammees.
16Kaisoti qammi keettaa bookkidi, wuuqqanau geloosona; shin gallassi poo7uwaa ixxidi, qosetti pe7oosona.
17Eta gallassa poo7oi yashshees; shin qamma xumai eta daganttenna.
18“Iita asata di7o haattai quccidi efees; eta gakkida gadee qanggettidaagaa gidees. Ooninne eta woiniyaa turaa sohuwaa beenna.

19SHachchai hombbiyan seerin, awai a melissi xaissiyoogaadan, hegaadankka, nagaranchchati haiqqidi xayoosona.
20Hari attin, yelida aayetikka eta hassayokkona. Guxunee eta ashuwaa mal77in mees. Eta iita oosoikka wullida mittaadan meqqana.
21Aissi giikko, eti na7i bainna maine maccaasaa naaqqidosona; am77e maccaasaakka maaddennan ixxidosona.
22“Xoossai ba wolqqan minota xaissees; i eta bolli denddido wodekka, eti paxa attokkona.
23Xoossai eti saro de7anaadan oottikkokka, eta ogiyaa wochchees.
24Iita asati guutta wodiyaassi xoqqu xoqqu goosona; shin sohuwaarakka sharafaadan shullidi xayoosona; kattaadan cakettoosona.
25“Hegee hanenna giidi, kaddiya asi de7ii? Taani odido qaalaakka worddo giidi, ammanttiya asi de7ii?” yaagiis.