Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Iyyoobi hagaadan yaagiis;
2“Ta suure pirddaa tana diggidi, ta de7uwaa camo kessida, Ubbaa Danddayiya Xoossan taani caaqqais.
3Xoossai taayyo de7o shemppuwaa immido keenan,
4ta doonai wordduwaa haasayenna; ta inxxarssaikka cimuwaa odenna.
5Intte haasayidoogee likke gaada taani ekkikke; haiqqana gakkanaassikka taani tana suure giyoogaa aggikke.
6Ta xillotettaa mintta oiqqanaappe attin, xillotettaa aggikke; taani de7ido laitta ubban ta wozanai kahai tana walassenna.
7“Ta morkketinne tanaara eqettiyaageeti ubbai iitanne mooranchcha asaadan qaxxayettona.
8Xoossai eta shemppuwaa eta ashuwaappe shaakkidi, eta laittaa qanttiyo wode, iitatuyyo sinttanaa ufaissi aibee?
9Eta bolli metoi gakkiyo wode, Xoossai eta waasuwaa siyii?
10Ubbaa Danddayiya Xoossan eti ufaittanee? Eti ubba wode Xoossaa xeesanee?
11“Taani inttena Xoossaa wolqqaabaa tamaarissana; Ubbaa Danddayiya Xoossaa matan de7iyaabaa taani intteppe qottikke.
12Intte ubbai hagaa intte huuphen be7ideta. Yaatin, ha hada haasayaa aissi haasayeetii?
13“Xoossai iita asatuyyo battido qaadainne huqqunniya asati Ubbaa Danddayiya Xoossaappe ekkiyo woitoi hagaappe kaalliyaagaa.
14Eta naati ai keenaa darikkonne, eti olan wuroosona; eta zaretikka miyoobaa xayidi namisettoosona.
15Hegaappe attidaageeti boshan wuroosona; eta am77etikka etayyo yeekkokkona.
16“Iita asati, qoodin wurenna biraa shiishshinkka, eta biraa suure asati shaakki ekkana; qassi maayuwaa darissidi shiishshinkka, eti shiishshiyoogaa xilloti maayana.
18Eti keexxiyo keettati shararootiyaa keettaa mala; naagiyaageeti keexxido zamppaa mala.
19“Eti dure gididi, bantta hiixan zin77ana; shin eti xiskkuwaappe beegottiyo wode, aibinne xayin mela attana.

20Dagamai di7uwaadan qoppennan eta bolli yaana; qammankka gotee eta denttidi efaana.
21Arshsho bagga carkkoi eta de7iyoosaappe pittidi efaana.
22Eti kessi ekkanau baqatishin, qareti bainnan eta bolli wodhdhana.
23Wodhdhidi wolqqaama cenggurssaa sissiiddi, eta yedettana.