Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“SHin ha77i taappe yelagiya asati tana baceessoosona. Eti ta dorssaa wudiyaa heemmiya kanata maaddana ginkka taani diggido aawatu naata.
2Eta aawati wolqqi ixxidoogeetanne bolli gilqqidoogeeta gidido gishshau, tana ainne maaddibookkona.
3Metuwaanne namisaa gaasuwan qammi denddidi, bazzo biiddi, xaphuwaa coommidosona.
4Qassi sharafaanne bonccuwaa maxidosona; mal77enna sankkaaraa xaphotakka miidosona.
5Asai waassiiddi, kaisota yedettidoogaadan, asaa giddoppe eta yedettiis.
6Eti zanggaaraa giddon, gonggolo giddooninne zaalla kooppo giddon de7idosona.
7Eti buuraa giddon bazzo do7atudan waassidosona; doobbiyaa garssan shiiqidi, issippe de7idosona.
8Eti xurqqayyiyan shocettidi, biittaappe goodettidosona. Eti sunttaara moorettidi, eeyya gididi de7idosona.
9“Ha77i eta naati tana yettan qilliiccoosona; taani eta giddon leemisidi odiyoobaa gidaas.
10Eti tana shenetidi, taappe haakkoosona; ainne yeellatennan ta som77uwan cuchchaa cuchchoosona.
11Xoossai ta wolqqaa laafettidi, tana kaushshido gishshau, eti tana qohanau, bixaalaa kessirggido paraadan, yeda gididosona.
12Ha seeri bainnan diccida naati ta bolli denddidi, tana yedettoosona; eti tana xaissanau ta bolli woraajjoosona.
13Eti ta hemettiyo ogiyaa gorddidi, tana xaissanau koyoosona; ooninne eti hegaa oottanaagaa diggenna.
14Olanchchati katamaa dirssaa menttidi geliyoogaadan, eti ta bolli yiidosona.
15Gita dagamai tana hitti oottiis; ta bonchchoikka carkkoi efiyoobaadan biis; ta ishaloikka shaaraadan xayiis.
16“Ta shemppiyaa hitaasu; tuggaa gallassai tana cirppintti oiqqiis.
17Qammi qammi sahoi ta meqettaa coommees; seelaikka shemppi ekkennan gede gujjees.
18Ta maayoi gunddidi moorettiis; qoliyaa qooriyaadan, tana cuulli oiqqiis.

19Xoossai tana urqqan oliis; olin taani biittaappe bidinttaappe kehenna asa gidaas.
20“Abeet Xoossau, taani neeyyo waassais; shin neeni taayyo allabaakka. Eqqada nena woossaas; shin neeni ta woosaa siyabaakka.
21Neeni kaseegaappe dummatada, taayyo meqettaa iitadasa; ne gita wolqqan tana yedettaasa.
22Neeni tana carkkuwan denttadasa; denttada a togissadasa; gotiyankka tana suragissadasa.
23Asau ubbau wurssetta gidida haiquwau neeni tana aattada immiyoogaa taani erais.
24“Kunddidi meqqida asi tuggatiiddi, ‘Tana maaddarkkii’ giidi waassin, au qarettenna asi de7ii?
25Tuggan de7iyaageetuyyo taani yeekkabeikkinaa? Hiyyeesatuyyo taani qarettabeikkinaa?
26Lo77obaa demmana gaada taani amottiyo wode, iitabai tana gakkiis. Taayyo sa7ai kehees gaada taani naagiyo wode, gallassai taayyo xumiis.
27Ta wozanai hirggiis; taani woppaa demmabeikke; gallassaappe gallassan ta tuggai yaa dariis.
28Ta bollai awaa suuluwan gidennan azzanuwan karexxiis; taani shiiquwan eqqada, ‘Tana maaddite!’ gaada waassais.
29Taani worakanatuyyo isha, yanchchatuyyookka dabbo gidaas.
30Ta gogai xiiximmidi, poqetti poqetti wodhdhees; ta bollaikka mishuwan xuugettees.
31Hegaa gishshau, ta maazinqqee zilaassau diixettiis; ta imbbiliiteekka yeehuwau punettiis.