Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi GODAAYYO hagaadan yaagidi zaariis;
2“Neeni ubbabaa oottanau danddayiyoogaanne ne halchchuwaakka halissanau danddayiyaabi bainnaagaa taani erais.
3‘Laa ha eri bainnan ta zoriyaa genttiyaagee oonee?’ yaagada tana oichchadasa. Tumuppe taani taayyo gelibeennabaa haasayaas; ta eraappe haakkida maalaalissiyaabaa haasayaas.
4“Neeni tana, ‘Taani yootiyo wode ezgga; taani oichchiyo wode oda’ yaagadasa.
5“Taani kase nebaa ta haittan siyaas; shin ha77i ta aifiyan nena be7aas.
6Hegaa gishshau, taani haasayidobai tana yeellayiis. Yaatin, taani bidinttaaninne baanan uttada paaxais” yaagiis.
7GODAI hagaa Iyyoobassi haasayidoogaappe guyyiyan, Temaanappe yiida Elifaaza hagaadan yaagiis; “Ta ashkkaraa Iyyoobadan, intte tabaa likke haasayibeenna gishshau, ne bollinne ne naa77u laggetu bolli ta hanqqoi eexxi kiyiis.
8Hegaa gishshau, ha77i laappun korimatanne laappun dorssa orggeta ekkidi, ta ashkkaraa Iyyoobakko biite; biidi xuuggiyo yarshshuwaa intte mooruwaassi yarshshite. Ta ashkkarai Iyyoobi intteyyo woossana; taanikka a woosaa siyada, intte mooruwaadan qaxxayikke. Aissi giikko, intte ta ashkkaraa Iyyoobadan tabaa likke haasayibeekketa” yaagiis.
9Hegaappe guyyiyan, Temaanappe yiida Elifaazi, SHuuhappe yiida Bilddaadinne Naa7imappe yiida Xoofaari biidi, GODAI eta azazidoogaadan oottidosona. GODAIKKA Iyyooba woosaa siyiis.
10Iyyoobi ba laggetuyyo woossidoogaappe guyyiyan, GODAI ayyo zaaridi ishalissiis; ayyo kaseegaa gishshaa naa77u kushe oottidi immiis.
11Hegaappe guyyiyan, a ishati, a michchetinne kase a eriyaageeti ubbati akko yiidosona; yiidi a son aara gibiraa miidosona. Ayyo azzanidi, GODAI a bolli ehiido meto ubbaappe a minttettidosona. Qassi ubbaikka ayyo worqqa migiduwaanne biraa immidosona.
12GODAI Iyyooba wurssetta laittaa koiro laittaappe aattidi anjjiis. Iyyoobayyo tammanne oiddu sha7u dorssati, usuppun sha7u gaameelati, issi sha7u waaxa booratinne issi sha7u macca hareti de7oosona.
13Qassi ayyo laappun attuma naatinne heezzu macca naati yelettidosona.
14Baira macca na7iyo Yimiimo, naa77anttiyo Qaxii7o, heezzanttiyo Qerenihafuuko yaagidi sunttiis.
15Iyyooba macca naatudan mera lo77o macca asi biittan sa7an awaaninne beettenna. Eta aawai etayyo eta ishatuura laattiyo biittaa shaakkidi immiis.
16Hegaappe simmin, Iyyoobi xeetanne oitamu laittaa de7iis; ba naatanne ba naatu naata oiddantto yeletaa gakkanaashin be7iis.
17Iyyoobi daro wodiyaa de7idi, lo77o cimaa cimidi haiqqiis.