Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Iyyoobi zaaridi, hagaadan yaagiis;
2“Hayyanintta, intte tumukka asa; aadhdhida eratetta ubbaikka inttenaara haiqqana!
3SHin taukka intteegaadan akeekai de7ees; taani intteppe laafikke! Ha intte haasayidobaa ubbaa ooninne erees.
4Taani Xoossaa woossin, i siyido asa gidikkonne, ta laggetuyyo miicciyoobaa kiyaas; taani xillonne boree bainna asa gidikkokka, qilliicciyoobaa kiyaas.
5Inttena aiba metoinne gakkibeenna gishshau, ta metuwaa kareeta; kunddanau ganddigaariya bitaniyaakka sugeeta.
6Bonqqiyaageetu keettati saro de7oosona; Xoossaa yiilloyiyaageetikka hirggi bainnan de7oosona. Eta kushiyaa wolqqai eti goinniyo xoossa.
7“SHin neeni ane meheta oichcha; eti nena tamaarissana. Woikko saluwaa kafota oichcha; eti neeyyo yootana.
8Woikko sa7aara gooshettiya meretati nena tamaarissana; abbaa moletikka neeyyo odana.
9GODAA kushee hagaa oottidoogaa hageetu ubbaa giddon erennai oonee?
10Paxa de7iya meretatu ubbaa de7oinne asa ubbaa shemppoi a kushiyaana.
11Inxxarssai qumaa shaakki eriyoogaadan, haittai haasayaa shaakkidi erenneeyye?
12“Aadhdhida eratettai cimida asatu matan de7ees; daro wodiyaa de7iyoogee akeekaa immees.
13Xoossaassi aadhdhida eratettainne wolqqai de7ees; zoreenne akeekai an beettees.
14Xoossai qolidobaa zaaretti keexxanai oonee? I qachchido uraakka birshshi yeddanai oonee?
15Xoossai iraa teqqikko, biittai melees; i iraa bukissikko, di7oi biittaa bashshees.
16“Minotettainne xoonoi Xoossaagaa; cimettiyaageenne cimmiyaageenne naa77aikka appe garssaara de7oosona.
17Zoriyaageetuppe i aadhdhida eraa qaari ekkees; halaqatakka i gooshshees.
18I kawota kawotaa araataappe wottees; wottidi ailleta kessees.

19Qeesetuppekka bonchchuwaa qaari ekkees; wolqqaamatakka aatti yeggees.
20Ammanettida asatakka co77u oottees; cimatuppekka akeekaa wotti ekkees.
21Halaqata kaushshees; deriyaa kaalettiyaageetu wolqqaakka wurssees.
22“Xuman de7iya xuura yohota qonccissees; sakkana xuma sohuwaakka poo7o kessees.
23Xoossai kawotettata gitayees; gitayidi qassi xoonees. Kawotettaakka aassees; aassidi qassi xaissees.
24Sa7aa asaa halaqata akeekaa diggidi, ogee bainna bazzuwan toilattanaadan oottees.
25Poo7oi bainna xuman eti tattaafoosona; mattottida asatudan eti ganddigaaroosona.