Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, SHuuha biittaappe yiida Bilddaadi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Iyyoobaa, neeni ha haasayaa aude wurssuutee? Ane akeeka. Yaatobare nuuni haasayana.
3Nuna aissi miizza kessai? Aissi nuna damma kessai?
4Neeni ne hanqquwan nena qohaasa. Ne hanqquwan biittai baisa gidanee? Woikko zaallati bantta sohuwaappe xoqolettanee?
5“Nagaranchchatu de7oi xomppee to7iyoogaadan to7anaagee geeshsha; i naa77antto mulekka eexxenna.
6I xomppee bainna keetta mala; kase a matan de7iya xomppeekka to7ees.
7I tanggiyo tanggoikka qaammees; i haraata zoriyo zoree a onggees.
8“A hemetai a efiidi, piriyan gelissees; diizzaa giddon i hemettees.
9Piree a ginddiyaa oiqqees; oiqqidi a qaatuwaa diggees.
10Ayyo yurddo wodoroi geeman sa7an hiixetti uttees; i hemettiyo ogiyankka gitee wodhdhi uttees.
11“Dagamai a dooddees; dagamai a guyyeera ginddiyaa matidi yedettees.
12A wolqqai namisan daafuriis; bashshai a lanqqen naagees.
13Woriya harggee a bollan ubban woraajjees; a kushiyaanne a tohuwaa duushissees.
14I hirggi bainnan de7iyo ba keettaappe yedetettees; eti Haiquwaa giyo kawuwaakko, a efoosona.
15Harggiyaa gooddanau dinniyaa laaloogaappe guyyiyan, ooninne a keettan de7ena.
16I xaphoi garssaara meliyoonne tashetikka bollaara qoqqofettiyo mittaa mala gidees.
17A woree biittaappe xayees; a sunttaikka sa7an hassayettennan attees.
18I poo7uwaappe xumau yedetettana; asai de7iyo biittaappekka i xayana.

19Ayyo na7i woikko zaree xayana; i de7ido sohuwan issi asinne paxa attenna.
20Arggo bagga asai a gakkidaban dagammees; arshsho bagga asaikka yashshau kokkorees.
21Audekka iita asatu wurssettai hegaa mala; Xoossaa erennaageetu qaadaikka hegaa mala” yaagiis.