Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eelihu qassikka hagaadan yaagiis;
2“Iyyoobaa, neeni, ‘Taani Xoossaa sinttan xillo’ giyoogee likkee?
3Qassi, ‘Taani nagaraa oottikko, nena ai qohiyaanaa? Nagaraa oottennan aggikko, taani go7ettiyoobi aibee?’ yaagada neeni Xoossaa oichchadasa.
4Taani neeyyoonne nenaara de7iya ne laggetuyyo zaaruwaa haasayana.
5“Xoqqu gaada salota xeella; neeppe bollaara de7iya shaaratakka ane akeekada be7a.
6Neeni nagaraa oottikko, hegee Xoossaa ainne qohenna. Ne mooroi darikkokka, neeni Xoossaa ainne oottakka.
7Xillo gidikko, ayyo neeni ai immuutee? Woikko ne kushiyaappe i ai ekkanee?
8Neeni nagaraa oottikko, ne mala asaa qohaasa; qassi xillikkokka, asaa go77aasa.
9“Huqqunnai darobare asai waassees; wolqqaamatu kushiyaappe kessi ekkanau alluwaa xeegees.
10SHin ooninne, ‘Xoossai, tana Medhdhidaagee, qamman mazamuriyaa immidaagee, sa7aa do7atuppe aattidi, nuna tamaarissiyaageenne saluwaa kafotuppe aadhdhida eranchcha nuna oottiyaagee awan de7ii?’ yaagenna.
12Iita asati waassoosona; shin Xoossai eta otoruwaa gaasuwan, etau allenna.
13Hada waasuwaa Xoossai tumuppe siyenna; Ubbaa Danddayiya Xoossai hegaa ezggenna.
14“Iyyoobaa, neeni, ‘Taani Xoossaa be7anau danddayikke; ta mootoi a sinttan de7ees; taani a naagais’ yaagaasa. Yaatin, neeyyo i zaaruwaa immanau, ne gaasoi ai keena guuxxanddeeshsha!
15Xoossai asaa qaxxayennabaanne nagaraakka shenehoo giidi aggiigiyaabaa gaada qoppai?
16Hegaa gidikko, neeni ne doonaa coo mela dooyaasa; dooyadakka eri bainna haasayaa darissaasa” yaagiis.