Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, SHuuha biittaappe yiida Bilddaadi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Xoossai wolqqaama gidiyo gishshau, asai yayyidi, ayyo haarettees. I ba saluwaa kawotettaa saruwan naagees.
3A olanchchata qoodanau danddayiya asi de7ii? Xoossaa poo7oi gakkenna sohoi de7ii? De7enna.
4Yaatin, asi Xoossaa sinttan waani xillo gidanau danddayii? Maccaasappe yelettida asi waani wogaadan geeshsha gidanau danddayii?
5Xoossaa sinttan aginaikka wagagga poo7o gidenna; a sinttan xoolinttetikka geeshsha gidokkona.
6Yaatin, Xoossaa sinttan uu7enne guxune gidiya asi ai keena laafee?” yaagiis.