Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Iyyoobi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Taani hagaa mala haasayaa daruwaa siyaas; intte minttettoos giiddi, tana metiyaageeta.
3Ha go77i bainna intte haasayaayyo wurssetti baawee? Tanaara inttena hagaa keenaa palamissiya gaasoi aibee?
4Intte ta sohuwan de7in, taani intte sohuwan de7idabaa gidiyaakko, taanikka ta huuphiyaa qaattaidda, ha77i intte giyoobaa ubbaa intte bolli loittada haasayana shin!
5Hegaadankka, ta zoriyan taani inttena minttana shin! Ta doonaappe kiyiya haasayaikka inttena minttettana shin!
6“SHin taani haasayiyaakkokka, ta sahoi decenna; taani co77u gaada danddayiyaakkokka, taappe kichchenna.
7Abeet Xoossau, neeni tana hitti oottadasa; ta keettaa asaa ubbaakka xaissadasa.
8Neeni ta gogaa melissadasanne gunddissadasa; ta bollaakka gilqqissadasa. Hegaa gishshau, asai tana be7idi, ‘Hagee i nagaranchcha gidiyoogau markka’ yaagees.
9Xoossai ba hanqquwan tana duuteretti yeggiis; ba achchaakka ta bolli garcciis; i ta morkkee tana dereqqees.
10Asati ta yuushuwan shiiqidosona; shiiqidi ta bolli qilliicciiddi, ta qinxxalliyaa baqqidosona.
11Xoossai nagaraa oottiya asatuyyo tana aattidi immiis; iitatu kushiyankka i tana oliis.
12“Taani kase woppu gaada de7aas; shin Xoossai tana kinchcherettiis; ta mirggaaciyaa oiqqidi, i tana mentterettiis. Qassi i tana zambbi kaa7anau baazzan wottiis;
13a wonddafiyaa zubbeti tana yaara haara muddidosona. Qareti bainnan i ta kilahuwaa caddidi, ta ciyyiyaa ta tiriyaappe sa7an gussees.
14Olanau woxxiya olanchchaadan, i tana zaari zaaridi masunxxissees.
15Taani kayyottada, waaruwaa maayaas; ta wolqqaikka baanan olettiis.
16Taani yeekkiyo yeehuwaa daruwan ta som77oi puuriis; ta aifeekka zo77iis.
17SHin ha ubbankka taani mooridobi baawa; ta woosaikka geeshsha.
18“Biittau, biittau, ta suuttaa kammoppa; taani waassanaagaa diggoppa.

19Ha77ikka ta markkai saluwaana; taayyo xabaqatiyaagee bolla xoqqaana.
20Ta laggeti tana karidi xeelloosona; ta aifee Xoossaa sinttan afuttaa tigees.
21Asaa asaara walassidi sigettiya asi de7iyoogaadan, tana Xoossaara sigettiya asi de7idaa gideerenneeshsha!
22Aissi giikko, aramida laittati aadhdhidoogaappe guyyiyan, taani simmennasaa baana.