Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qassikka Eelihu hagaadan yaagiis,
2“Inttenoo, aadhdhida eranchchatoo, taani haasayiyo haasayaa siyite. Inttenoo, eranchchatoo, intte haittaa taakko yeggite.
3Inxxarssai qumaa mal77uwaa eriyoogaadan, haittaikka yohuwaa shaakkidi erees.
4Ane nuuni likkebaanne lo77obaa shaakkidi eroos.
5“Iyyoobi, ‘Taani xillo; shin Xoossai ta suure pirddaa tana diggiis.
6Taani likke gidaidda, worddanchchadan qoodettaas. Tanan mooroi bainnankka, i tana paxennaadan masunxxissiis’ yaagiis.
7“Xoossaa bolli Iyyoobadan qilliicciya asi de7ii?
8I iitabaa oottiyaageetuura zuppetees; nagaranchchatuurakka hemettees.
9Waanidi giikko, i, ‘Asi Xoossaa ufaissana giidi oottiyoobi ainne maaddenna’ yaagees.
10“Hegaa gishshau, inttenoo, akeekanchcha asatoo, taani yootiyoogaa ane siyite! Ubbaa Danddayiya Xoossai iitabaa mulekka oottenna.
11Xoossai asassi a oosuwaadan immees; aawu ogiyaadan aawussi qanxxees.
12Xoossai tumuppe iitabaa oottenna; Ubbaa Danddayiya Xoossai suure pirddaa geellayenna.
13Sa7aa bollan Xoossaayyo maataa immidai oonee? Qassi biittaa ubbaa bolli a sunttidai oonee?
14Xoossai ba Ayyaanaanne ba de7o shemppuwaa baakko zaaridi ekkiyaakko,
15asho maayida ubbai issippe xayana; asi biittau duge simmana.
16“Intte akeekanchcha gidikko, hagaa siyite; ta haasayiyoogaakka ezggite.
17Suure pirddaa ixxiyaagee biittaa haaranau danddayii? Yaatin, neeni xillonne wolqqaama gidiya Xoossaa pirddai?
18Xoossai kawota, ‘Intte shufurota’ yaagees; qassi biittaa haariyaageetakka, ‘Intte iita’ yaagees.

19Halaqatu som77uwaa xeellidi maaddenna; duriyaakka manqquwaappe aattidi xeellenna. Aissi giikko, eti ubbaikka a oosota.
20Eti hekka bilahe akeekennan haiqqana; asai ubbaikka kokkoridi xayana; wolqqaamatikka ai asa kusheenne bochchennan kichchana.
21“Xoossai asaa hemetaa xeellees; a tanggo ubbaakka wochchees.
22Iitaa oottiyaageeta Xoossaappe genttanau danddayiya sakkana xumi baawa.
23Xoossai asaa bolli pirddanau, asai a sintti shiiqanaadan keero immenna.
24Wolqqaamata ainne oichchennan mentterettees; yaatidi eta sohuwan haraata wottees.
25I eta oosuwaa eriyo gishshau, eta issi qammi maataappe wottidi xaissees.
26Eta iitatettaa gishshau, asi ubbi be7iyoosan i eta qaxxayees.
27Qaxxayiyoogeekka eti a kaallennan ixxidi, a azazuwaakka aggido gishshaassa.
28Eti hiyyeesata huqqunnidi, eta Xoossaakko waassanaadan oottidosona; oottin Xoossai hiyyeesatu waasuwaa siyiis.
29Xoossai co77u giikko, a pirddanai oonee? I ba som77uwaa wora zaarikko, asa maaddiyaabi baawa.
30Hegaadankka, Xoossaassi yayyenna asati haarennaadaaninne asaassikka gite gidennaadan, asai ubbai digganau danddayenna.
31“Iyyoobaa, ne nagaraa Xoossaayyo paaxadii? Qassi zaarada nagara oottennaadan geppadii?
32Ne mooruwaa neeyyo qonccissana mala, Xoossaa woossadii? Sinttanau iita ooso oottennan agganau maayadii?
33“Neeni Xoossai oottiyoobaa ixxaidda, ne waagai neeni dosiyoogaadan hananau koyai? Simmi qofaa qachchanai nenappe attin, tana gidikke. Hegaa gishshau, neeni qoppiyoobaa taayyo yoota.
34Akeekanchcha asati taani yootiyoogaa maayoosona; taani odiyoogaa siyiya aadhdhida eranchchatikka hagaadan yaagoosona;
35‘Iyyoobi eri paccin, hagaa haasayees; i haasayiyoobau birshshettikka baawa’ yaagoosona.
36Iyyoobi iita asatudan zaaruwaa immido gishshau, wurssettaa gakkanau paacettidaa gideerenneeshsha!

37Aissi giikko, i ba nagaraa bolli makkalaa gujjees; nu sinttan Xoossaa qilliiccees. Ba qaalaakka darissidi, Xoossaa bolli biddees” yaagiis.