Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uuxa giyo biittan Iyyooba giyo issi bitanee de7ees; i boree bainnanne suure asa; Xoossaassi yayyidi, iitabaappekka haakkida asa.
2Ayyo laappun attuma naatinne heezzu macca naati yelettidosona.
3Aquwaa gidikko, ayyo laappun sha7u dorssati, heezzu sha7u gaameelati, ichchashu xeetu waaxa boorati, ichchashu xeetu macca haretinne keehi daro ashkkarati de7oosona. Arshsho baggaara de7iya asa ubbaappe i aadhdhida dure asa.
4A attuma naati bantta son bantta son, kayan kayan gibiraa giigissidi, bantta heezzu michcheta banttanaara maanaunne uyanau xeesoosona.
5Gibiraa gallassati polettido wode, Iyyoobi maallado guuraara denddidi, ba naatu issuwaa issuwaa sunttan xuuggiyo yarshshuwaa yarshshees. I hegaa oottiyoogee, “Ta naati geelladan bantta wozanan Xoossaa qanggidi, nagara oottidaakkonne” giidi hirggido gishshaassa. I eta geeshshanaassi hegaa ubbaton oottees.
6Issi gallassi kiitanchchati GODAA sinttan beettanau yiidosona; Seexaanaikka qassi etaara yiis.
7Yin GODAI Seexaanaa, “Laa neeni auppe yaadii?” yaagiis. Yaagin Seexaanai GODAAYYO, “Taani sa7an ubban yaanne haanne yuuyiyoosaappenne simerettiyoosaappe yaas” yaagidi zaariis.
8Yaagin GODAI Seexaanaa, “Yaatin, ta ashkkaraa Iyyooba akeekada be7adii? Sa7aa bollan a milatiya boree bainnanne suure asi mulekka baawa. I GODAASSI yayyiya, iitabaappekka haakkida asa” yaagiis.
9Yaagin Seexaanai, “Tumu Iyyoobi neeyyo coo yayyii?
10Anne a so asaanne ayyo de7iyaabaa ubbaa neeni dirada naagabeikkii? I oottiyo ooso ubbaa neeni anjjido gishshau, a mehiyaa wudee biittaa ubbaa bollan dariis.
11SHin neeni ne kushiyaa yeddada, ayyo de7iya aquwaa ubbaa shociyaakko, i nena tumu ne sinttan qanggana” yaagiis.
12Yaagin GODAI Seexaanaa, “Eeno, ayyo de7iyaabai ubbai ne kushiyaana. SHin neeni a bollaa bochchoppa” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, Seexaanai GODAA sinttaappe kiyidi biis.
13Issi gallassi Iyyooba attuma naatinne macca naati bantta baira ishaa son miiddinne woine eessaa uyiiddi de7oosona.
14Yaatishin issi bitanee Iyyoobakko yiidi, “Nuuni boorata waaxidi goyishin, haretikka nu matan maataa miiddi de7ishin,
15Saaba biittaa asati akeekennan yiidi, olaa kessidosona; yaatidi ubbaakka ekki biidosona. Qassi ashkkaratakka qara bisuwan busakkidosona. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
16I biron haasayishin, hara bitanee yiidi, “Xoossaa tamai saluwaappe wodhdhidi, dorssatanne dorssata heemmiyaageeta miis. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
17I biron haasayishin, hara bitanee yiidi, “Kaladaawetu biittaappe heezzu citan shaahettida ambbaanoti yiidi, nuna olidi, gaameelaa ubbaa ekki biidosona; ashkkaratakka qara bisuwan busakkidosona. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
18I biron haasayishin, hara bitanee yiidi, “Ne attuma naatinne macca naati bantta baira ishaa son miiddinne woine eessaa uyiiddi de7ishin,

19wolqqaama gotee akeekennan bazzoppe denddidi, keettaa muleera shociis. SHocido keettai eta bolli kunddin, naati haiqqidosona. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
20Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi denddidi, kayyuwau ba maayuwaa pooshshiis; ba huuphiyaakka meedettiis. Biittan gufannidi goinniiddi,
21hagaadan yaagiis; “Taani ta aayee uluwaappe kallo yelettaas; haiqqiyoodekka taani ekkada biyoobi baawa. GODAI immiis; GODAI zaaridi ekkiis. GODAA sunttai galatetto” yaagiis.
22Ha ubbankka Iyyoobi nagaraa oottibeenna; Xoossaa amassalibeenna.