Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi zaaridi, hagaadan yaagiis;
2“Ee, hagee intte giyoogee tuma gidiyoogaa taani erais. SHin asi Xoossaa sinttan xillo gidanau waani danddayii?
3Aara issi uri palamettanau koyikko, he urai i oichchiyo sha7u oishaappe issuwaanne zaaranau danddayenna.
4Xoossai ba wozanan aadhdhida eranchcha; ba abbiyankka daro wolqqaama. Aara eqettanau danddayiya ooninne baawa.
5Erennan de7ishin, xoqqa dereta i eta sohuwaappe diggees; ba hanqquwankka aatti yeggees.
6I biittaa a sohuwan qaattees; biittaa tuuqetakka yaaqiyaaqissees.
7Awai awaxxennaadaaninne xoolintteti poo7ennaadan azazanau danddayees.
8I barkka salota micciis; abbaa beetaa bollikka hemettees.
9Xoossai Wogga Beeriyaa giyo xoolinttetu citaa, Ooriyoona giyo xoolinttetu citaa, Piliyaadisa giyo xoolinttetu citaanne tohossa baggaara de7iya xoolinttetu citata medhdhidaagaa.
10Gidduwaa pilggidi eranau danddayettenna gitabata, qoodi bainna oorattabata i oottees.
11“Xoossai taakko shiiqiyaakkokka, taani a be7anau danddayikke; i ta lanqqeera kanttiyaakkokka, taani i hegan de7iyoogaa eranau danddayikke.
12I ba koyidobaa ekkin, a ooninne digganau danddayenna. ‘Waatai?’ yaagidi a oichchana asi baawa.
13Xoossai ba hanqquwaa teqqenna; Ra7aaba giyo miimminttiyaa maaddiya ba morkketa ba tohuwaappe garssau aattidi yedhdhees.
14“Yaatin, taani a oishaa zaaranau lo77o qaalaa auppe demmanau danddayiyaanaa?
15Taani xillo gidiyaakkokka, pirddiya Xoossai tana maaranaadan woossanaappe attin, taani a bolli zaarikke.
16Taani a xeesin, i taayyo koyiyaakkokka, ‘Ta cenggurssaa siyiis’ gaada ammanikke.
17I tana gotiyan mentterettees; gaasoi bainnan i ta masunttaa darissees.
18Tana shemppuwaakka shemppissennan diggees; i ta de7uwaa camettees.

19Wolqqaabaa haasayikko, i wolqqaama. Pirddaabaa haasayikko, a xeesidi, pirdda keetti shiishshana asi baawa.
20Taani xillo gidiyaakkonne ta doonai tana mooranchcha kessees; taani boree bainna asa gidiyaakkonne, i tana geella kessees.
21“Taani boree bainna asa. SHin ta de7uwaa wudikke; taani ta de7uwaa karais.
22Dummatetti baawa; hegaa gishshau, taani, ‘I boree bainnaageetanne iitata naa77aakka issippe xaissees’ yaagais.
23Bashshai xillo asata qoppennan woriyo wode, Xoossai qilliiccees.
24Xoossai ha sa7aa iita asatuyyo aattidi immiis; pirddiyaageetu aifiyaakka gooziis. Hagaa ubbaa oottidai a gidanaappe attin, harai oonee?
25“Ta de7o laittati wottaa woxxiya uraappekka aadhdhidi eesotoosona; eti lo77obaa be7ennan paallidi xayoosona.
26Ta de7o laittati maqqaa wolwolotudan eesotoosona; argganttai bau miyoobaa oiqqanau saluwaappe duge paalliyoogaadan paalloosona.
27Taani, ‘Ta zuuzunttaa dogana; ta som77uwaakka xumissiyoogaa aggada pashkkana’ yaagikko,
28tana gakkana waaye ubbaassi taani yayyais; aissi giikko, neeni tana geeshsha geennaagaa taani erais.
29Yaatin, taani mooranchcha gidaichchaappe attin, coo mela aissi daafuriyaanaa?
30“Taani ta bollaa harai atto saamunan meecettiyaakkokka,
31neeni tana urqqa ollan olana; olin ta maayoikka tana shenetana.
32Taani ayyo zaaruwaa immana gaanau, Xoossai ta mala asa gidenna. Gididaakko nuuni naa77ai daanna sintti aadhdhana;
33shin ba kushiyaa nu naa77aa bolli wottidi, nuna sigettiya asi nu giddon de7eerenneeshsha!
34Abeet Xoossau, tana qaxxayiyoogaa agga; tana daganttiyoogaanne yashissiyoogaa agga.
35Yaatikko, taani neeyyo yayyennan haasayana; shin ha77i danddayikke.