Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Iyyoobaa, ha77i taani yootiyoogaa siya; ta giyoobaa ubbaakka ezgga.
2Taani haasayanau giigaas; ta qaalatikka ta inxxarssaa xeeran de7oosona.
3Ta haasayiyo qaalati ta wozanaa suuretettaa qonccissoosona; taani eriyoogaa ta inxxarssai tumatettan haasayees.
4Tana Xoossaa Ayyaanai medhdhiis; Ubbaa Danddayiya Xoossaa shemppoi taayyo de7uwaa immiis.
5Neeni danddayiyaabaa gidikko, taayyo zaaruwaa imma; nena giigissada, tanaara gaitta.
6“Be7a, taani Xoossaa sinttan ne mala; qassi taanikka urqqaappe merettaas.
7Neeni taassi yayyiyo gaasoi baawa; taani nena naaqqikke.
8“Ne haasayaa ubbaa taani ezggaidda takkaas; neeni hagaadan yaagishin siyaas;
9‘Taani geeshshanne boree bainna asa; taani xillonne nagara oottabeenna asa.
10SHin Xoossai tana qaxxayanau gaasuwaa koyees; i tana ba morkkedan qoodees.
11Ta tohuwaa toho biratan qachchees; taani tanggiyo tanggo ubbaakka i wochchees’ yaagadasa.
12“Iyyoobaa, neeni ha haasayan likke gidakka! Ane taani neeyyo yootais; Xoossai asappe aadhdhees.
13Neeni, ‘Xoossai taani haasayido haasayau zaaruwaa immenna’ gaada, aissi aara palamettai?
14Asi akeekennappe attin, Xoossai ha ogiyaarakka he ogiyaarakka haasayees.
15“Asai qammi hiixan zin77idi, xiskkuwaa kairido wode, Xoossai aimuwaaninne ajjuutan haasayees.
16He wode asai siyanaadan haittaa dooyees; ba seerankka i eta daganttees.
17Yaatidi asi nagaraa oottennaadan teqqees; otoruwaakka asaappe diggees.
18Xoossai asaa bashshaappe ashshees; haiquwaappekka naagees.

19“Xoossai sakkiya harggiyan asaa oittidikka, asi ba balaappe simmanaadan seerees.
20Hegaadan hanidi, harggida uri kattaa ixxees; daro mal77o qumaikka a sheneyees.
21A ashoikka gilqqidi wurees; a bollaikka melin, meqettai qoodettees.
22I haiqqanaunne moogettanau hanees.
23“Asau suure ogiyaa bessiya, sha7an qoodettiya kiitanchchatuppe issoi ayyo gaannatanau yiyaakko,
24yiidikka ayyo qarettidi, ‘I duufuwaa gelennaadan a ashsha. Taani ayyo woziyoobaa demmaas’ yaagiyaakko,
25a bollai yelagana; a yelagatettaa wolqqaikka ayyo simmana.
26He bitanee Xoossaa woossana; woossin Xoossai a woosaa siyana. Xoossai ayyo a xillotettaa zaariyo gishshau, i ufaissan Xoossaassi goinnana.
27He wode asaa sinttan i hagaadan yaagidi yexxana; ‘Taani nagaraa oottaas; suurebaakka geellayaas; shin Xoossai ta mooruwaadan taayyo qanxxibeenna.
28Taani duufuwan gelennaadan tana ashshiis; hekko, ha77i paxa de7ada, poo7uwaa be7ais’ yaagana.
29“Be7ite, Xoossai asaassi hagaa ubbaa zaari zaaridi oottees;
30hegaadan oottidi, asaa duufuwan geliyoogaappe ashshees; de7uwan i ufaittanaadan oottees.
31“Simmi Iyyoobaa, taani yootiyoogaa ezggada siya. Ane neeni co77u gin, taani haasayais.
32Neeni haasayanau koyiyoobi de7ikko, taayyo haasaya. Taani neeni xillo gidiyoogaa bessanau koyais.
33Hegee xayikko, co77u gaada, taani haasayiyoogaa siya. Nena taani aadhdhida eratettaa tamaarissana” yaagiis.