Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Deriyan de7iya genessati aude yeliyaakko, neeni erai? Gaarati bannakkidi, bantta marata yeliyo wode be7adii?
2Eti kunttiiddi, woisa keena aginaa gam77iyaakkonne qassi aude yeliyaakko erai?
3Eti gulbbatidi, bantta marata yeliyoi audekko erai?
4Eta marati bazzon diccidi minnoosona; minnidi bantta aayetu achchappe boosona; naa77antto guyye simmokkona.
5“Harddiidati yeda daanaadan oottidai oonee? Qashuwaappe eta birshshi yeddidai oonee?
6Etau taani bazzuwaa de7iyoosaa oottada immaas; maxine biittan eti de7anaadan oottaas.
7Katamaa wocamaappe eti haakkidi de7oosona; laaggiyaageetu waasuwaakka siyokkona.
8Eti dereta banttau heemettiyo soho oottoosona; hegan miyo mul77o maataa qoroosona.
9“Menttai neeyyo oottanau eeno ganddee? Woikko ne gaaxaatan qammaa aqanddee?
10Goyana mala, neeni a waaxuutee? Woikko kaduwaa goochchanaadan a oottanau danddayai?
11Neeni a wolqqaa minotettan ammanettuutee? Ne daafurssiya oosuwaa i oottanaadan, ayyo yegga agguutee?
12I simmidi yiidi, ne kattaa qoxxiyo ne audiyaayyo shiishshees gaada neeni an ammanettai?
13“Yanchchiyaa ba qefiyaa eesuwan qaattausu; shin yanchchee qefeti sanggaanuwaa qefetunne baalletu mala gidokkona.
14Yanchchiyaa ba phuuphulliyaa biittan phuuphullausu; phuuphullada baanai ho7ettanaadan aggaagausu.
15‘Tohoi menttana’ woikko, ‘Bazzo do7ati yedhdhana’ gaada qoppukku.
16Marati babaa gidennabaadan qoodada, etau meqettaa iitausu. I daafurai ubbai mela attiyoogee iyyo aibanne milatenna.
17Aissi giikko, taani Xoossai a aadhdhida eratettaa doganaadan oottaas; taani akeekaakka iyyo immabeikke.
18SHin denddada a woxxiyo wode, banaara naasettiya paraa bollinne paraawaa bolli miiccausu.

19“Iyyoobaa, paratuyyo wolqqaa immidai, woikko paratu morggiyaa gotosho gammaa maizzidai nenee?
20Parati booliyaadan guppanaadaaninne yashshiya daarettaa eti daaranaadan oottidai nenee?
21Parati zanggaaran biittaa booddoosona; bantta wolqqankka ufaittoosona; yaatidi ola miishshata gixxidaageetuura gaittanau ola dembbaa piriixoosona.
22Yashsha giyoobaa eti mulekka erokkona; eta aibinne daganttenna; eta bolli bisuwaa zaarettiyaakkonne guyye simmokkona.
23Eta toggiya olanchchati oiqqido ola miishshati phooliiddi, issoi issuwaara gaittidi giirettoosona.
24SHin parati paachchuriiddi yashissiiddi, olau sinttau piriixoosona. Malkkataa punettaa cenggurssaa siyiyo wode, co77u giidi eqqanau danddayokkona;
25malkkataa punniyo wode, ‘Hayyashsho!’ yaagoosona. Olaa peenuwaa haahuwan ekkoosona; ola gadaawati azaziyo azazuwaanne olanchchatu ceequwaa siyoosona.
26“Gacee ba qefiyaa tohossi miccidi paallanau danddayanaadan, aadhdhida eratettaa ayyo immidai nenee?
27Argganttai pude kiyidi, ba keettaa xoqqa deretun keexxanau ne azazuwaa naagii?
28Argganttai aafuwaa doonan ba keettaa keexxidi de7ees; zaallatu za7otikka ayyo qato gididosona.
29Hegan uttidi, baayyo miyoobaa wochchees; wochchidi a aifee haahuwaappe demmees.
30Argganttaa marati suuttaa uyoosona; gauxai de7iyoosan awankka i shiiqees” yaagiis.