Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iyyoobi, “Taani xillo asa” giido gishshau, ha heezzu asati ayyo zaaruwaa immiyoogaa aggi bayidosona.
2Iyyoobi Xoossaa xillo giyoogaa aggidi, bana xillo oottido gishshau, Raama yara gidiya Buuziyaa Barkkeela na7ai Eelihu Iyyooba bolli keehippe hanqqettiis.
3Eelihu qassi Iyyooba heezzu laggetakka hanqqettiis; aissi giikko, eti a coo mooranchcha giidosonappe attin, ayyo zirxxa zaaro zaaranau danddayibookkona.
4Eelihu etappe kaalotiyo gishshau, eti ubbai haasayaa wurssana gakkanaashin naagiis.
5Ha heezzu asati Iyyoobayyo gidiya zaaruwaa immanau danddayibeennaagaa be7idi, i keehippe hanqqettiis.
6Hanqqettidi Buuziyaa Barkkeela na7ai Eelihu hagaadan yaagidi, haasayaa doommiis; “Taani laittan naatais; intte taappe cimeeta. Hegaa gishshau, taani ta qofaa intteyyo yootanau yayyaas.
7Taani, ‘Cimati haasayona; bantta daro laittan demmido aadhdhida eratettaa tamaarissona’ gaada qoppaas.
8SHin asa giddon aqidi, aadhdhida eratettaa asassi immiyaagee Ubbaa Danddayiya Xoossaa Ayyaanaa.
9Asaa aadhdhida eranchcha kessiyaagee cimatetta gidenna, woikko likkebai geliyoi daro de7ida asatussa gidenna.
10Hegaa gishshau, siyite; taanikka ta qofaa intteyyo yootana.
11“Be7ite, intte haasayiyo wode, taani co77u gaada ezggaas; intte haasayana qaalaa qoppishinkka naagaas.
12Taani intte giyoogaa ubbaa wurssa siyaas; shin intteppe ooninne Iyyoobi mooranchcha giidi ammanttibeenna; qassi intteppe ooninne a palamau bessiya zaaruwaa immibeenna.
13Iyyooba haasayaayyo kalissiya zaaruwaa zaaranai Xoossaappe attin, asa gidenna gishshau, intte, ‘Nuuni aadhdhida eratettaa demmida’ geennaadan naagettite.
14Iyyoobi palamettidoogee inttenaarappe attin, tanaara gidenna. Taani intte haasayidoogaadan ayyo zaaruwaa immikke.
15“Iyyoobaa, eti dagammidi, ne haasayaassi zaaruwaa immanau danddayibookkona; etau haasayiyoobai xayiis.
16Eti haasayiyoobaa xayidi, co77u giidi eqqikko, taanikka naaganau koshshii?
17CHii, chii, taayyookka yootiyoobai de7ees; taanikka ta qofaa yootana.
18Taani daro haasayiyoobai de7iyo gishshau, ta giddon de7iya ayyaanai tana oda giidi giddees.

19Be7ite, taayyo haasayiyo kayai imettennabaa gidikko, taani ho77o woine eessai kumido ogoruwaadan xuuqqana hanais.
20Taayyo hagaappe guuttaa kehana mala, taani haasayanau koshshees; ta doonaakka dooyada, taani ta zaaruwaa immanau koshshees.
21Ha yohuwan taani oonanne maaddikke, woikko ai asanne coo sabbikke.
22Aissi giikko, asa coo sabbiyoobi taayyo mulekka erettenna. Taani qassi hegaa hanikko, tana Medhdhidaagee tana qaxxayana.