Wolaytta Bible

Illustration for Wolaytta Bible
English Title: Wolaytta Bible
Publisher: Digital Bible Society
Creator: SIM
Language: Wolaytta

Portions of the Holy Bible in the Wolaytta language of Ethiopia. Completed 2004.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in Wolaytta Bible

Doomettaabaa
Kessaabaa
Wogaabaa
Qoodaabaa
Zaarettido Wogaa
Yaasu
Daannatu Maxaafaa
Sameela Maxaafaa Koiruwaa
Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa
Kawotu Maxaafaa Koiruwaa
Kawotu Maxaafaa Naa77anttuwaa
Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa
Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa
Izira Maxaafaa
Nahimiyaa Maxaafaa
Asttiri Maxaafaa
Iyyooba Maxaafaa
Leemiso Maxaafaa
Eranchchaa Maxaafaa
Isiyaasa
Ermmaasa
Ermmaasa Zilaassaa
Hizqqeela
Daaneela
Hoose7a
Yuu7eela
Amoxa
Abddiyyu
Yoonaasa
Mikiyaasa
Naahooma
Imbbaaqooma
Hagge
Milkkiyaasa
Maatiyoosa
Marqqoosa
Luqaasa
Yohaannisa
Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa
Koiro Qoronttoosa
Naa77antto Qoronttoosa
Galaatiyaa
Efisoona
Piliphphisiyuusa
Qolasiyaasa
Koiro Tasalonqqe
Naa77antto Tasalonqqe
Koiro Ximootiyoosa
Naa77antto Ximootiyoosa
Pilimoona
Ibraawe
Yaaqooba
Koiro PHeexiroosa
Naa77antto PHeexiroosa
Koiro Yohaannisa
Naa77antto Yohaannisa
Heezzantto Yohaannisa
Yihudaa

Copyright notice for Wolaytta Bible

Copyright © 2004 SIM This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license at http://creativecommons.org/license....