Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Maccaasappe yelettida asa baree qantta; hegaa keesaikka metuwan kumi uttiis.
2I ciishshaadan ciyyidi, sohuwaarakka qoqqofetti aggees; qassi gam77ennan kuwaadan eesuwan aadhdhiichchees.
3Yaatin neeni, Xoossai, hegaa mala asakka xeelluutee? Qassi a pirddanau ne sintti shiishshuutee?
4Tunabaappe geeshshabaa kessanau danddayiyai oonee? Ooninne baawa.
5Asi de7ana laittati zawati uttidosona; i de7ana aginaakka neeni qooda wottadasa; neeni wottido zawaappe aadhdhiyaabi baawa.
6Hegaa gishshau, keraa oottiya asi ba oosuwaa polidi shemppiyoogaadan, asi ba daafura laittaa polidi shemppanaadan, a aggaaga.
7“Mittaassikka hidootai de7ees; mittai qanxxikko aacees; aacaikka hegaadan haniiddi, de7i bayees.
8He mittaa xaphoi biitta garssan ceeggikkokka, a durumaikka biittan musikkokka,
9haattaa peenuwaa demmidi aacees; puutiyaadan ooratta licuwaa kessees.
10“SHin asi haiqqin, a wolqqai wurees; a shemppoi kiyaappe hini baggan, i awan de7ii?
11Abbaappe haattai meliyoogaadan, qassi shaafaa haattaikka to77iyoogaadan,
12hegaadan asaikka haiqqees; he sohuwaappe denddenna. Saloti aadhdhana gakkanaashinkka asi beegottenna; ba xiskkuwaappekka denddenna.
13“Abeet Xoossau, neeni tana duufo giddon genttada, ne hanqqoi aadhdhana gakkanaashin qottidabaa gidarkkiishsha! Neeni taayyo keeruwaa immada, he gallassi tana hassayidabaa gidarkkiishsha!
14Issi asi haiqqikko, simmidi paxanee? Ta laamee yaana gakkanaashin, ha tugga wodiyaa ubbaa danddayan naagana.
15Neeni medhdhido tanakka be7anau neeni laamotiyo wode, neeni tana xeesana; xeesin taani neeyyo koyana.
16Hegaappe guyyiyan, neeni tumuppe ta tangguwaa wochchana; shin ta nagaraa ta bolli qoodakka.
17Ta mooroi qarcciitaa giddon yiicetti uttiis; ta nagaraakka neeni kammadasa.
18“Deree kunddiyoonne meqerettiyoogaadan, zaallaikka xoqolettiyoogaadan,

19haattaikka shuchchaa bookkiyoogaadaaninne di7oikka biittaa meeccidi efiyoogaadan, hegaadan neenikka asaa hidootaa xaissaasa.
20Neeni a merinau xoonaasa; yaatobare i bi aggees. A meraanne laammada, ne sinttappe yeddaasa.
21A naati bonchchettikko, hegaa i erenna; eti tooshettikkokka be7enna.
22SHin a bollaa seelai a xalaalau siyettees; i ba xalaalau yeekkees” yaagiis.