Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eelihu gujjidikka hagaadan yaagiis;
2“Xoossaa doona gidada taani neeyyo yootiyoobai biron de7iyo gishshau, guuttaa danddayada siya.
3Taani ta eraa zaassada ehais; tana Medhdhidaagee xillo gidiyoogaa taani nena erissana.
4Taani worddo haasayikke; kumetta erai de7iyo uri nenaara de7iyoogaa ammana.
5“Be7a, Xoossai wolqqaama; shin i oonanne karenna. I akeekaukka mino.
6Iitata i paxa wottenna; shin huqqunnettidaageetu maataa i naagissees.
7Xoossai ba aifiyaa xillotuppe denttenna. I eta kawotuura utissidi, merinau xoqqu xoqqu oottees.
8SHin asai sanssalatan qashettikko, woikko tuggaa wodoruwan oiqettikko,
9i eta oosuwaanne otoruwan eti oottido nagaraa qonccissees.
10Seeraa siyanaadan eta haittaa dooyees; nagaraappe simmanaadankka i eta azazees.
11Eti siyidi, ayyo oottikko, bantta laittaa saruwaaninne ufaissan wurssana.
12SHin eti siyennan ixxikko, olan wurana; eti eraa xayido gishshau haiqqana.
13“Xoossaa ammanenna asati bantta wozanan yiilluwaa dagayoosona; i eta qaxxayiyo wodekka, maadda giidi woossokkona.
14Eti bantta yelagatettan haiqqoosona; eta de7oikka yeellan wurees.
15Xoossai tuggatiyaageeta eta tuggan tamaarissees; i eta metuwaa baggaara eta sissees.
16“Xoossai nena metuwaappe kessiis; kessidi metoi bainna aaho sohuwaa efiis; ne miyo masoofiyankka modhdhuwaa guuppiis.
17SHin ha77i iitatu bolli gakkanau bessiya pirddai ne bolli gakkiiddi de7ees.
18Nena ooninne duretettaa bessidi cimmennaadan, daro mattaayiyankka balettennaadan naagetta.

19Ne aquwaa daroi woikko ne minotettai nena metuwaappe ashshanee?
20Kawotettati bantta sohuwaappe xayiyo qammai yaanaadan amottoppa.
21Ha metoi ubbai nena gakkidoogee, nena iitaappe ashshanaassa. Hegaa gishshau, iitatettau guyye simmennaadan nena akeeka.
22“Xoossai ba wolqqan xoqqu xoqqu giis! A mala asttamaaree oonee?
23‘Hagaa ootta’ giidi Xoossaa azaziya asi, woikko, ‘Neeni iita ooso oottadasa’ yaaganau danddayiya asi baawa.
24Asai mazamuriyan sabbido a oosuwaa neenikka sabbanau hassaya.
25Asai ubbai Xoossaa oosuwaa be7iis; shin be7iiddi, haahuwan be7iis.
26Be7ite, Xoossai gita! A gitatettaa nuuni akeekibookko; a laittaa coratettaikka qoodin gakettenna.
27“Xoossai haattaa sa7aappe pude saluwaa efees; efiidi yan ira kessees.
28He irai shaaraappe kiyidi, asau daro bukkanaadan oottees.
29SHaarai waani yuuyiyaakko, dadaikka Xoossai de7iyo saluwan waani guummiyaakko, ooninne erenna.
30I ba yuushuwan wolqqanttaa poo7uwaa laalees; shin abbaa ciimmaa i xuman kammees.
31Iraa bukissiyoogan ba asaassi daro kattaakka mokissees.
32I wolqqanttaa ba kushiyan oiqqees; oiqqidi ba halchchido sohuwaa shocanau azazees.
33Dadai guummiyoogee uushoi uushanaagaa awaajjees; meheekka uushoi yiyoogaa erees.