Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Iyyoobi hagaadan yaagidi zaariis;
2“Wolqqi bainna asa neeni aiba maado maaddadii! Daafurida qeeseta neeni aiba ashetta ashshadii!
3Aadhdhida eratettai bainnaagaa aiba zore zoradii! Ai keena gita eratettaa qonccissadii!
4Neeni ha qaalaa haasayanaadan nena oonee maaddidai? Qassi hagaadan haasayanau nena denttettidaagee o ayyaanee?” yaagiis.
5Yaagin Bilddaadi, “Haiqqidaageetu moitilleti biittaappe garssa baggaara haattaa giddon kokkoroosona.
6Xoossaa sinttan Si7ooleekka qoncce; aibinne a genttanau danddayenna.
7Xoossai huuphessa bagga salota micciis; sa7aakka aibakko bainnasan kaqqiis.
8I shaaratun haattaa kunttees; kunttin haattaa deexuwan shaarati daakettokkona.
9Goobanida aginaa i ba shaaran kammees.
10Poo7uwaa xumaappe shaakkanau, saloi sa7aara danttettiyoosan qammainne gallassai laamettiyo zawaa Xoossai essees.
11I seeriyo wode, salotu tuuqeti dagamau kokkoroosona.
12Ba wolqqan abbaa co77u oottiis; ba akeekan Ra7aaba giyo miimminttiyaa xaissiis.
13I shemppiyo shemppuwan saloti geeyidosona; a kusheekka xonggettiya shooshshaa woriis.
14Hageeti ubbai Xoossai oottido oosotuppe amaridaageeta; nuuni siyoogee saasuketta xalaala. Yaatin, a wolqqaa gitatettaa akeekanau danddayiyai oonee?” yaagiis.