Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Iyyooba Maxaafaa

Iyyooba Maxaafaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaagin Naa7ima biittaappe yiida Xoofaari zaaridi, hagaadan yaagiis;
2“Ha haasayettida qaalau ubbau zaaro immiya asi baawee? Woikko hagaa haasayida bitanee tumanchcha gidanau danddayii?
3Ne mela haasayai asaa co77u oottii? Neeni qilliicciyo wode, nena seeriyaabi baawa gaadiiyye?
4Neeni odaidda, ‘Ta timirttee tuma; taani Xoossaa sinttan geeshsha’ yaagaasa.
5Wai ana, Xoossai ne bolli ba doonaa dooyidi haasayeerenneeshsha!
6I neeyyo aadhdhida eratettaa xuuraa qonccisseerenneeshsha! Aissi giikko, tumu aadhdhida eratettaassi daro kifileti de7oosona. Xoossai nena ne oottido nagaraa keenaa qaxxayibeennaagaa era.
7“Neeni Xoossaa ciimma xuuraa qorada eranau danddayai? Woikko Ubbaa Danddayiya Xoossaa zawata koyada demmanau danddayai?
8Eti salotuppekka xoqqa; neeni ainne oottanau danddayakka. Eti Si7ooliyaappekka aadhdhida ciimma; neeni eranau danddayakka.
9Xoossaa aadhdhida eratettai biittaa zananaappe aduqqees; abbaa gomppaappekka aakkees.
10I yiidi, nena qasho keettan yeggiyaakkonne pirdda keetti shiishshiyaakko, a digganau danddayiyai oonee?
11Xoossai pattenna asata erees; iitabaa be7iyo wode, i coo aggenna.
12Eeyya asai aadhdhida eranchcha gidiyoogaappe harddiidiyaa asa yeliyoogee matees.
13“Iyyoobaa, neeni ne wozanaa suure oottikko, ne kushiyaakka akko miccada woossikko,
14nagaraa ne kushiyaappe haassikko, ne keettankka iitabai de7ennaadan oottikko,
15yaatikko, neeni xoqqu gaada yeellai bainnan ubbabaa xeellana; yashshiyaabi bainnankka minnada eqqana.
16Ne metuwaa ubbaakka neeni dogana; gukkida haattaadan, neeni a naa77antto hassayakka.
17Ne de7oi seetaa awaappekka aadhdhidi poo7ana; ne de7uwaa xumaikka maallado poo7uwaa mala gidana.
18Neeyyo hidootai de7iyo gishshau, neeni hirggennan de7ana. Xoossai nena naagiyo gishshau, neeni woppu gaananne shemppana.

19Neeni xiskkiyo wode, nena yashissana uri baawa; daroti nena auddashana.
20SHin iitati metuwaa be7idikka akeekokkona; appe baqati attanaukka danddayokkona. Etau haiqoppe attin, hara hidooti de7enna” yaagiis.