Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Ediu bɑɑ nsɔkɛ́ o nɑ́ɑǹtì kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2A yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ nɑɑtimu nyɑ́ɑ̀ bɑ ɑ tú dìì mɔ̀nnì ɑ wenni Kuyie nyììkɛ̀?
3A nɑ́ɑ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ tú kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nKuyie nkpɛti í bo? Kɑ̀ɑ yóu mɛyɛi nkù bɑ́ɑ́ cɔ̃ntɛ mùmɑmù?
4Mí m bo tì ndɑ tɛ̃́nnɛ́, n yóó tì ndi wɛ̃nnɛ́mu fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ nɛ́pobɛ̀.
5Bɔ́útɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́yɑ̀, wéntɛ́ tiwɛtì kɛ́yɑ̀ tì dɑ díɛtirìnɛ̀mɛ̀.
6Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi ndɛ̀ kɑ̀ɑ́ mbɑ Kuyie? Kɑ̀ɑ cɑɑ̀rìmɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ sṹṹ ndɛ̀ bo kù dɔ̀ɔ̀ bɑ?
7Kɑ̀ɑ wetí dɛ̀ duɔ̀ mbɑ Kuyie? Kù bo cɔutɛ́ bɑ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ?
8Kɑ̀ɑ dɔ̀ri ɑ cɑɑ̀ri ɑ nititɔù nwe wèè dɑ dònnɛ̀, kɑ̀ɑ wetí dɛ̀ teénnɛ̀ ɑ nititɔù nwe.
9Kɛ̀ bɛnitiyɛibɛ sũ̀ṹ mbɛ̀ ɔ̃ mbɛ̀ kuɔ̀nnɛ̀mu, kɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ dɔ̀ri bɛ̀ ɔ̃ mbɛ̀ kuɔ̀nnɛ̀mu kɛ békú mɛteèmmɛ̀.
10Òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ yĩ́: Yé Kuyie nkùù n dɔ̀ɔ̀ kù borɛ̀? Kunku kùù ti duɔ̀ nyiyiɛ nkɛyènkɛ̀.
11Kunku kùù ti duɔ́ mmɛciì nkɛ̀ mɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ tiwɑnwɑntì kɔ̃mɛ, kunku kùù ti ɑ̃nnɛ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ sinɔɔ mɔ̀kɛ mɛ̀.
12Bɛ̀ nɛ́ kuɔ̀mmu, kù mɛ nyí bɛ̀ cɔ̀ú, bɛnitiyɛibɛ kó sifeí kpɛ́í.
13Bɛ̀ kuɔ̀ ndɛtetìrɛ̀ ndɛ Kuyie mbɑ́ɑ́ bɛ̀ kèńtɛ́, muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nyí dɑkɛ bɛ kpɛti.
14A mɛ̀ nyɛ̃mmɛ̀ ɑ í kù wùómmu, kù yɛ̃́mu ɑ kpɛti ɑ́ nkù kèḿmú.
15A mɛ nyɛ̃mmɛ̀ ku miɛkɛ ɔ̃ɔ̃ í mpɛikɛ onìtì, kù ketɛ́ kɛ í dɑkɛ onìtì kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í.
16Isɔbu ɑ sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ nɑ́ɑ́nkomu, ɑ yɛimmu dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ sṹũnko tinɑ́ɑǹtì.