Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2Kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè, kɛ̀ di kèè n tú mù dɛɛ̀ yó m bɑ́ntɛ̀.
3Mmɔkɛnɛ̀ mɛminnímɛ̀ kɛ́ m pɑ̃ mɛfíè kɛ̀ m bɛ́i, kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dèè di bo nɑ kɛ́ndɑú.
4Bɛnìtìbɛ̀ mbɛ n nɑ́ɑ́mmɛ̀ n kpɛtɑɑ̀? Mɛminnímɛ̀ mɛ̀ nni ndòńtɛ́mɛ̀ n nɑɑtimu.
5Wɛ̃ɛ̃tɛnɛ̀ní m bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ di di, kɛ̀ di mpĩ́ ndi nɔ̀.
6Nh ɔ̃ɔ̃ wéntɛ́ tìì n tùɔ̀kɛní kɛ̀ dɛ̀ n kɔkɛ́nɛ̀mu, bɑ́ m bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pĩ́ m mɑ́ɑ̀.
7Bɑ nte kɛ̀ bɛyɛibɛ kpɑɑ́ kɛ fòù, bɑ nte kɛ̀ bɛ̀ kòtírí kɛ wĩɛ̃ti kɛ bɛ́nkú?
8Kɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí ɔ̃ɔ̃ kótɛ́ní kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo, kɛ̀ bɛ kó yɛpɑ̀ɑ̀ mbitírí bɛ nuɔ mmiɛkɛ?
9Kɛ̀ bɛ kpɛrɛ kérí sɛ́i bɑ́ idebìi í bɛ̀ bo, bɑ́ Kuyie nkó didùɔ̀ í bɛ̀ puotì?
10Bɑ́ dinɑɑdɑtɑnnì í bo bɛ nɑɑdɑkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ini puo nkɛ pɛí bɑ́ ì í cuunko?
11Kɛ̀ bɛ bí putì yɛnɑɑ̀pɑ̀ɑ̀ nkɔ̃mɛ, kɛ yɑ̃nku siweí kɔ̃mɛ?
12Kɛ̀ bɛ̀ dìè nkɛ bie ntikùtìdùùtì, nɛ̀ tikɑ̃penti kɛ eu itɑ̃rí kɛ yɑ̃nku?
13Kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ mbo mɛtuɔ̀ mmiɛkɛ kɛ̀ bɛ we yɑ̀ɑ deènɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑroo kudɔnkù dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀, bɑ́ dɛ̀ í tùɔ̀kɛ fɛnɔ̀nfɛ̀ kóo kɑ̃́míí.
14Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie nkɛ tú: fũtɛ ti borɛ̀, ti í wɑnti kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ ɑ kó icɛ.
15We ntu muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nkɛ̀ ti bo nhò tũ̀? Ti yóó nhò bɑ̀ɑ́ kɛ́cɔ̃ntɛ bɑ?
16Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ bo nɑ kɛ́tuɔ́ nnɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ ndi, Mí nyie n yí yóó yie mbɛyɛibɛ kó itié.
17Kuyie mmiɛkɛ duò bɛyɛibɛ mbɛ sɑ̃́ɑ̃̀? Kù í bɛ̀ nyietì bɛ yɛi sɑ̃́ɑ̃̀? Bɛɛ̀ míìnfɛ̀ kɔ̃ nsɑ̃́ɑ̃̀?
18Bɛɛ̀ nɑɑ̀ ntimútì sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ kuyɑɑkùu bɛ̀ tóúɑ̀? Bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yĩ́ timútì sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ɛ bɛ̀ tùótɑ́ɑ̀?

19Díndi mɛ ntúmɛ̀ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ potɛ́ bɛɛ̀ kó ibí, kù do dò nkɛ bɛ mpotɛ́ bɛ mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́.
20Oyɛiwe o mɔ́mmuɔ nweè do dò nkɛ́di mɛsémmɛ̀, weè dò nkɛ́keè Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nkó kɛmiɛkɛ o kɔ̃̀ntì.
21Oyɛiwe kpɛti í bonɛ̀ dɛ̀ nɑɑ yó ndòmmɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, o tɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bo tuɔkɛ dìì mɔ̀nnì bɛ mɑ̀nku.
22Yɑ́ɑ̀ dɛ̀ nɛ́ dò ntí tì tiémmu Kuyie nkɛ̀ kùu tì yĩ̀ɛ̃́tɛ́? Kunku kùù bɑkɛ́ ku tɔ̃rɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀.
23Bɛ̀mɑbɛ̀ ɔ̃ ntúmu bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛkú, kɛ kɑri bɑ̀mmùù kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti kɛ̀ bɛ̀ yɑ̀ɑ kúnɛ̀.
24Kɛ̀ bɛ kpeyɔ píɛ́kɛ́ mɛkùɔ̀, kɛ̀ bɛ kṹɔ̃̀ pìɛ́kɛ́ mɛfemmɛ.
25Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ḿbo mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ diwɛ̀ì diyiè mɑrì.
26Bɛmɔu nɑ́kɛ mɛmmɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ duɔ́o mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ nkɛ, kɛ̀ yɛbiɛ̀ɛ bɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ bɛmɔu.
27N yɛ̃́mu di yɛ̀mmɛ̀ pɑ́íí, n yɛ̃́mu di n wúónnɛ̀ tì.
28Di tú dìì mɔ̀nnì: Yé weè kpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ̀? Yé bɛnitiyɛibɛ do bo dìì fii cuó nkɛ̀?
29Di í békú bɛcɛpɛ̃̀mbɑ̀ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ bɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkɛ̀ di í bɑntɛ́ bɛ̀ tu mù?
30Kɛ̀ mɛyɛi ntùɔ̀kɛní oyɛiwe ɔ̃ɔ̃ yentɛ́mu, Kuyie mmiɛkɛ kó tiyɛ̃ĩti ɔ̃ɔ̃ í nhò potɛ́.
31We nnɛ́ yóó ò sɛi nkɛ dɔ̀ ò dɔɔ̀rìmɛ̀ í wenni? We nyóó ò yietí o yɛi?
32Kòo ku bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò tɑnnɛ́ dɛdɔ̀nnɛ̀ ndɛ, kɛ̀ bɛ̀ ò kũnnɛ́ bɛ̀ mbɑɑ o fɔ̃ti.
33Bɛ̀ do ò murímu kɛ kɔrinɛ̀ mukũnnímù, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u ni o ììkɛ̀. Kɛ̀ kudɔnkù tɑ̃́ɑ̃́ nní nyɑu o ĩ́nkɛ̀,
34Tũnkɛ́ di m bɑ́ɑ́ nyìì bɑ́ɑmmìi tú dɛtetìrɛ̀ ndɛ, di n tɛ̃́nnìnko tìì kó dimɑ̀ɑ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí nsi.