Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Suɑɑ ɛì kou Bididɑɑ nyóó bɛ́i nkòo nùù dɔ̀:
2Dɛ̀ yóó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ, kɛ̀ di kṹntɛ́ tinɑ́ɑǹtì sɔ̃́ntíkɛ kpɛti? N nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ yɛ̃́ di yɛ̃ mmù, kɛ ti nnɑ́ɑ́.
3Bɑ nte kɛ̀ bɛ̀ ti wúó ntiyɛìntì? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di ti wúó ntidìɛ̀ntì?
4Fɔ̃́ nwèè kɔ̃nnɛ̀ kɛmiɛkɛ, fɔ̃́ɔ̃̀ kpɛ́í bo nte kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ deè kutenkɑ̀ɑ̀? A kpɛ́í bo nte kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ɛ fũtɑɑ̀?
5Oyɛiwe kó fɛmíìnfɛ̀ yóó kúmu, o dɛkɛ̀ kó muhɑ̃ɑ̃́ nyóó kúmu.
6Kuhɑ̃ɑ̃wenniku í yóó nkpɑɑ́ o fii miɛkɛ, o míìnfɛ̀ yóó kúmu.
7Kòo nkérí kɛ tú sĩ́mmú sĩ́mmú, ò toti kɛ bo dɔ̀ɔ̀ tì tiì yóó ò bɔ.
8O nɑɑ̀cɛ̀i siì tɑ ticùɔ̀tì miɛkɛ, o nɑɑ̀cɛ̀i siì tɑ kuhɔ̃ũ kó dideè miɛkɛ.
9Timɑ́tì tiì pĩ nho nɑcɛ̀nkénnì, ticùɔ̀tì kó yɛdekɛ̀ yɛɛ̀ ò pĩ.
10Bɛ̀ ò bɔ nkuhɔ̃ũ nku, ticùɔ̀tì tiì dìí o cɛ.
11Kukɔ̃m̀bɔ̀dorí kpɛti tiì nɛ́ kéríní tipíìtì timɔu, koò fɛ̃mmú fɛ̃nfɛ̃.
12Wenwe wèè do kpeńnì kɛ̀ dikònnì ò cĩ̀rìkùnnɛ, mɛsémmɛ̀ mɛɛ̀ kɑ̀ri o tɑkɛ́.
13Mumɔmmú muù cɑ̀ɑ́kɛ́ cɑ́ɑ́kɛ́ o kɔ̃̀ntì, mukṹṹ nkóo po weè di o tùòtì.
14Koò dènnɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò do tɑ̃́ tɛ̀ miɛkɛ, koò fũrí koò kɔ̀rinɛ̀ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo kóo kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀.
15O fii, bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ yóó dì tɑ, bɛ̀ yóó dì cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu.
16O cĩ̀ɛ̃ nkpeímu dɛ miɛkɛ, kòo fɑ̃ɑ̃̀tì mɔ̀tírí o ĩ́nkɛ̀.
17Òmɔù tɛ̃́nkɛ í denniní o kpɛ́í nkutenkù, o yètìrì tɛ̃́nkɛ í yu dihɛì.
18Bɛ̀ ò tèntoo dibiìnnì miɛkɛ nkɛ, koò dènnɛ kutenkù.

19O kó kuwuɔ mmiɛkɛ dɛbirɛ í bo, dɛyɑɑ̀birɛ í bo, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ òmɔù í kpɑɑ́ fòù.
20Tìì ò tùɔ̀kɛní tiì donnɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì, kɛ ɑ̃nnɛ́ kufɔ̃wɑɑ́ ndiyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ.
21Oyɛiwe kpɛrɛ ɔ̃ mmɛ ndò, wèè í yɛ̃́ Kuyie nhò ɔ̃ɔ̃ tí ndentɛnɛ̀.