Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sofɑɑ Nɑɑmɑ ɛì kouu bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2N yɛntotí iì te kɛ̀ n dɔ́ kɛ́bɛ́i, n yĩɛ̃kɛ mɛminnímɛ̀ mmɛ dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɔ́ kɛ́bɛ́i.
3A nɑ̀kɛ́ tì n yonkɛmu, kɛ̀ n yóó dɑ tɛ̃́nnɛ́ nɛ̀ mɛciì.
4A yɛ̃́mu kɛ dò nnɛ̀ ti bomɛ̀, nɛ̀ Kuyie nkɑ̀nnɛmɛ̀ onìtì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀,
5oyɛiwe kó kuyɛǹnɑɑtí ɔ̃ɔ̃ í mmɔ̀ntɛ, osĩ̀nwè kó diwɛ̀ì ɔ̃ mmɑ sɑ́m̀pɔ́ nwe.
6Bɑ́ kòo òkɛ̀ kɛ tùɔ̀kɛ kɛĩ́nkɛ̀, bɑ́ kòo yuu kɑ́ɑ́ nyɛwɛtɛ̀.
7Ò yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu timútì kɔ̃mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ deè, bɛ̀ɛ̀ do ò yɛ̃́ kɛ̀ bɛ̀ mbékú kɛ tú yé ò kɔ̀tɛ kɛ̀.
8Ò yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu tidɔùntì ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ bɑ́ ɑ bɑ́ nyɛ̃́ tì kɔ̀tɛ kɛ̀, Ò yóó yɛntɛ́mu bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ tidɔùntì kɛyènkɛ̀ dɛ kɔ̃mɛ.
9Fɛnɔ̀nfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ do ò wùó nfɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀, o kɑ̀rì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò kɔ̃ṹ fɛnɔ̀nfɛ̀.
10Bɛcĩ̀rìbɛ̀ bo pi o bí, kɛ̀ ìì bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ ò do fèkɛ bɛ̀ɛ̀ kpɛrɛ.
11O kɔ̃̀ntì do píɛ́kɛ́ muwɛ̃rímú mmu odɑcĩɛ̃̀ nkɔ̃mɛ, kɛ nɛ́ yóó ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́tɑ kudɔnkù.
12Kɛ̀ mɛyɛi mmɛɛ̀ mɛ nnɑɑti o nùù, kòò mɛ̀ sɔ̀nnɛ o nɔ́ndɛnfɛ̀ fũ̀ɔ̃̀.
13Kòo mɛ̀ u kɛ í dɔ́ kɛ́ mɛ̀ tìútɛ́, kɛ mɛ̀ dɑ̀nnɛ̀ o dɑndɑɑkù sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ mɛ̀ dɑ̀ri.
14Mɛ̀ yóó tɑroo o pɔutì miɛkɛ kɛ́ceetɛmu, mɛ̀ yóó nɑɑ́ mmɛdɑutidɔ̀mmɛ̀ mmɛ o miɛkɛ.
15Ò mɑmmú tìì kpɑ̀tì ò bo tì tɔ̃́, Kuyie mbo duɔ́ nkòo wɛ̃tɛ kɛ́ tì tĩ̀ṹtɛ́ní.
16Ò yɔ̃̀ ndɛ̀ dò mmɛdɑutidɔ̀mmɛ mmɛ, mɛɛ̀ yóó ò kùɔ.
17Ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ mɛcekùɔ̀ pũɔ̃̀ ndɛ̀ kukó nkɔ̃mɛ, nɛ̀ mɛnɑɑmiɛ̀ mpũɔ̃̀ ndɛ̀ kɛ dò nkukó.
18Ò ɔ̀u kɛ cɔ̃ntɛ dɛ̀ ò bɑ́ɑ́ dɛ̀ di, ò dɔ̀ɔ̀ kupotɑɑ́ nkɛcɔ̃ntɛ dɛ̀ í yó ntú o kpɛrɛ, ò bɑ́ɑ́ di dɛ kó diwɛ̀ì mɑrì.

19Kɛ yɛ̃́ ò sènkɛ̀rìmɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ bɛ̀ sénnìnko, kɛ yùúkú tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò í mɑɑ́ tɛ̀.
20Ò do mɑɑ́nko dɛmɔu ndi kɛ í diɛ̀, kòò yɑɑ ndɛ̀ ò bɑ́ɑ́ dɛ̀ yóu.
21Ò do ɔ̃ nkòo yɑ̀ dɛ̀, wèe mɑɑ́nkomu, dɛɛ̀ te kòo wɛ̀ì í yóó mɔntɛ.
22Ò yó mbo mɛtuɔ̀ mmiɛkɛ nkɛ, kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ ò do, mɛyɛi nkó tiyɛ̃ĩti timɔu doti weè ĩ́nkɛ̀.
23Ò yóó ndɑkɛnɛ̀ o pitiri ndi, kɛ̀ Kuyie nkó kɛmiɛkɛɛ do o ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ cutiní o ĩ́nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ, kɛ yóó nɑɑ́ nho kó mudiì.
24Kòò nɑ kɛ́yentɛ́nɛ̀ timɑ́tì kó tikpɑ̀rìseuti, disɔɔwũɔ̃̀ kó ipie nho tùɔ̀ti.
25Bɑ́ kòò fũ̀ṹtɛ́ kupie nkùù tɑ o ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀itɛ mɛpembii mmɛ̀ɛ̀ tɑ o dinni, kɛ̀ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo ò kùɔ.
26Dibiìnnì diɛrì diì duɔ́ o kpɛ́í kɛ bo ò do, muhɑ̃ɑ̃́ nhòmɔù í tɔ̀tinnɛ mù muù yóó ò cɔ̀útɛ́, kɛ́cɔ́útɛ́nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ bo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
27Kɛĩ́nkɛ̀ dɑ́ɑmmu o cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nɑ̀kɛ́ o kpɛ́í,
28Kuyie mmiɛkɛ bo ò yɛ̀ dìì yiè o kpɑ̀tì bo yɛntɛ́ yɛntɛ́, tì bo pɔ̃ntɛ́ mɛniɛ ntɛ̃mɛ̀.
29Kuyie mbɑ̀ɑnɛ̀ tì oyɛiwe tintì mɛmmɛ. Ò yóó tiekɛ dɛ̀ndɛ, Kuyie ndɛ nhò bɑ̀ɑnɛ̀.