Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Bididɑɑ Suɑɑ ɛì kouu bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2Kuyie nkpeńnìmu kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì, kuù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ, kɛ bɛ̀ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti.
3Ku kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ we mbo nɑ kɛ́ bɛ̀ kɑ̀ɑ, ku kó kuwenniku nɛ́ í mí bɛ we ĩ́nkɛ̀?
4Onìtì bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ ò wetí Kuyie nyììkɛ̀, Onìtì pɛitɛ́ wè bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ ò kpɑ mɛyɛi?
5Otɑ̃̀nkù yie mɛ ntú otɑ̃̀nkù kɛ í mí ku ììkɛ̀, kɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ tu siwɑ̃̀ɑ̃ kɛ̀ kù í sì wùó nsisɑ̀ɑ̀sì.
6Kòo nìtì pɛitɛ́ wè wèè nɛ́ tú dibɛù, onìtì nwèè tu tɛbɛutɛ̀ weè nɛ́ bo nwennɑɑ̀?