Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó fɛtɑdiɛfɛ̀ donnɛ́ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì nti, kɛ̀ n dinni ɑu kɛ dɔ́ kɛ́tɔ̃tɛ.
2Kéntɛ́nɛ̀, di bo keè Kuyie mpɛ́úmɛ̀ mɛtɑmmɛ̀, di bo keè fɛpíɛ̀fɛ̀ fɛ̀ɛ̀ yìɛ̀ní Kuyie nnùù.
3Dɛ kó fɛpíɛ̀fɛ̀ cèntɛmu kɛ fitɛ́ tiwɛtì timɔu, kɛ tùɔ̀kɛ itemmɑ̀nkɛ imɔu miɛkɛ.
4Kɛ̀ ti kèè Kuyie ntɑmmɛ̀ ùùtimɛ̀, kɛ pɛ́u mɛtɑnkperímɛ̀, kɛ̀ itɑpíɛ dɑ̀ɑ́tí tipíìtì timɔu.
5Kuyie nhɔ̃ɔ̃ pɛɛ mmɛtɑnkperímɛ̀ mmɛ, kɛ̀ mutɔ̃ndiɛmùu dɔɔ̀, ku tɔ̃mmú ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù bɑntɛ́.
6Kuù ɔ̃ɔ̃ pɛ́i nfɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ kɛ dɔ̀: Donɛ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ́nɑ́kɛ́ fɛtɑɑfɛ̀ kɛ dɔ̀: Ni mɛkperímɛ̀.
7Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔ̃mmúu cómmú, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɑntɛ́ ku tɔ̃mmú.
8Kɛ̀ tiwɑnwɑntìi tɑɑ́ ti sɔ̀rɛ̀ kɛduɔ́ titɑ̃dèntì miɛkɛ.
9Kuù ɔ̃ɔ̃ íinní kuyɑɑkperíkù kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ muséé nyɛ̀nní kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀.
10Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ fuutɛ kɛ̀ mɛniɛ mpíítɛ́ ditɑ̃́rì kɔ̃mɛ, kɛ́kpenkɛ kɛ́nɑɑ́nnɛ̀ timɑ́tì.
11Kuù ɔ̃ɔ̃ píɛ mmɛniɛ nyɛwɛtɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ yɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ́mmíí ntipíìtì timɔu.
12Kɛ keroo kɛ wĩɛ̃tiní kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀ kù yɛ̃ nyɛ̀ nhɔ̃mmɛ̀ kutenkù kumɔu miɛkɛ.
13Kù ɔ̃ɔ̃ yɛ̀ tɔ̃nní mɔ̀nnì mɑrì kɛ bo yṹɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ to nyɛ, yoo kùu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
14Isɔbu kéntɛ́ kɛ́keè! Yĩ́ só kɛ́wéntɛ́ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ri tìì diɛtì.
15A yɛ̃́ Kuyie nni yɛwɛtɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botɑ́ɑ̀? A yɛ̃́ kù ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ɛ míítɑ́ɑ̀?
16A yɛ̃́ yɛwɛtɛ̀ nùú mɛ̀ɛ̀ botí kɛĩ́nkɑ̀ɑ̀? Mɛciì ndiɛmɛ̀ yiɛ̀ nweè mɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
17Kubɑkù cɑ̃̀nku kó kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ cómmú, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ tonkɛ̀, kɛ̀ fɔ̃́ nwèè kó tiyɑ̀ɑ̀tìi tònkɛ̀ kɛ̀ kuyiìnkù dɑ pĩ́.
18A bo nɑ kɛ́pitɛ́ tiwɛtì kù dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ̀ tì kpeńnì kɛ dò ntɛwéìtɛ̀, kɛ dò ntimɑ́tì bɛ̀ yìɛ ntì kɛ utɑ́ɑ̀?

19A nɛ́ n nɑ́kɛ́ ti dò nkɛ́ kù nɑ̀kɛ́ tì, ti í dò nkɛ́nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ tìmɑtì, dɛ̀ ti dò mbì nwe.
20M bo nɑ kɛ́cɑu nKuyie n dɔ́mɛ̀ kɛ́bɛ́inɑɑ̀? N dòmmu kɛ́ kù nɑ̀kɛ́ kɛ̀ ku nyɛ̃́ɑ̀?
21Ómɔù ɔ̃ɔ̃ í nyɑ̀ diyiè yɛwɛtɛ̀ dì dɑ̀ɑ́tí dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ dɛ̀ nyóó yíɛ́ kɛ̀ kuyɑɑkùu yɛ̀ kɑ̀útóó kɛ̀ bɛ̀ɛ di yɑ̀.
22Kuwenniku yiɛ̀ní kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ nkɛ, kɛ̀ ku kó kumiɛtoo fitɛ́ Kuyie nkɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì.
23Muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ ntu Kuyie nti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ kù nìntɛ, kù dɛumu kɛ kpeńnì kɛ̀ ku beéntì sìɛ́, kù mɛ nhɔ̃ɔ̃ í nfɛ̃́ũ nwèè wetí, kù bekù sɛi nwe.
24Dɛɛ̀ te kòo nìtì dò nkɛ́ nkù dé, ku kpɛti í bonɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ wetí.