Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kòo nùù dɔ̀:
2Ɔ̃̀mmɛ teèmmɛ̀ tɛ̃́nkɛ nɛ́ mmɛ ɑ teémmɛ̀ ocĩ̀rì? A teénnɛ̀ ɔ̃̀mmɛ wèè bɑɑ̀ nhɔ̀u?
3A mɛ̀ nnɔmmɛ̀mu kɛ tiè nwèè í mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀, bɛnkɛ we ɑ ciìmɛ̀ nɛ̀ ɑ nɑ́ɑǹtì miɛkɛ.
4We nni nwe ɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀mɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì? Ɔ̃̀mmɛ yɛ̀mmɛ̀ mmɛ mɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́nní ɑ miɛkɛ?
5Bɛdɔmbɛ̀ kɔ̃̀ntì ɑumu bɛ ɛì bɛ̀ borɛ̀ mɛniɛ nfũ̀ɔ̃̀.
6Kuyie mborɛ̀ kudɔnkù feímu, mukṹṹ nkó dihɛì í kù sɔ̀rinɛ̀.
7Kuyie nkuù pitɛ́ tiwɛtì kɛ̀ tì nùú mmɛmmɛ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ kuù nùńnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀ dɛtetìrɛ̀.
8Kuù pɔ̃ṹ nfɛtɑɑfɛ̀ yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ, mɛniɛ mmɛ nyí yɔ̃̀ntɛ yɛwɛtɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ kɛ̃tɛ́.
9Kuù ɔ̃ɔ̃ pitɛ́ tiwɛtì kɛ́kɑ̃ɑ̃́ nku kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ɛ di dɑ̀tínnɛ́.
10Kuù kèétɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ò yó nfirì dɛ̀, kuù kèétɛ́ dibiìnnì nɛ̀ kuwenniku dɛ̀ mɑ̀nkɛ dɛ̀.
11Kɛ̀ Kuyie mpɛ́i nkɛĩ́nkɛ̀, dɛ̀ kɛ̀ dimu kɛ̀ kɛ sɑ̃ǹkɛ̀ɛ sɑ̃ntɛ̀.
12Ku wɛ̃rímú muù te kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì sɑ̃̀nti, nɛ̀ ku ciìmmɛ̀ kù nɑmɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó musĩ̀mmù.
13Ku nùù kó muyɑɑ́ mmuù kɑ̀útóo tiwɛtì kɛ̀ tì wenkɛ. Nɛ̀ ku nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ kù yɛ̀ìtɛ yɛitɛmɛ̀ fɛwɑɑ̀yɛifɛ.
14Ku tɔ̃mmú kù pĩĩ mmù kó tɛkéètɛ̀ ntɛ mɛmmɛ, ti yo ku tɔ̃mmú kù pĩ mmù kó tinɑ́ɑǹtì sɑ́m̀pɔ́ nwe, kɛ̀ mù nɛ́ bo pɛɛ́ mɛtɑmmɛ̀ mɛdiɛ̀ we mbo dɑ́ɑ́tí kɛ́keè dɛ kó mɛtɑmmɛ̀?