Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2Di yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ dò ndíì tɔ mɛciì mmɛmɔu, kɛ̀ di ku dìì mɔ̀nnì mɛciì ndèèmu.
3M mɔ́mmuɔ m múnkɛ mɔkɛmu mɛciì, kɛ di dònnɛ̀ n yí di dòńtɛ́, di nɑ́ɑ́ ntì bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu tì yɛ̃́mu.
4Bɛ̀ tu onìtì nɛ́pobɛ̀ ò dɑú kɛ yɛ̃ mí nwe, mí nwèè do ɔ̃ɔ̃ yú Kuyie kɛ̀ kù n cɔ́útɛ́, mí nwèè do tú onitisɑ̀ɑ̀wè kɛ wetí, bɛnìtìbɛ̀ nɛ́ dɑú mí nwe.
5Bɛ̀ɛ̀ bo kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti bɛɛ̀ ɔ̃ ndɑú mɛyɛi nsɔ̃̀ńkɛ́ wè, wèè bètɛ́ kɛ doti bɛ̀ we ntemmù.
6Bɛyɛibɛ bomu kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃̀ńnì Kuyie nkɛ íinko ku miɛkɛ, kɛ̀ bɛ wɛ̃rímú tú bɛ kó kuyie.
7Bekɛ tiwɑnwɑntì kɛ̀ tì dɑ nɑ́kɛ́, kɛ̀ tinɔ̀tì dɑ́ yíɛ́ mɛciì.
8Kɑ̀ɑ bekɛ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ yóó dɑ duɔ́mmu itié, kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó siyĩĩ tì ndɑ nɑ́kɛ́.
9Dɛmɔu mɛmmɛ, ɔ̃̀ndɛ í yɛ̃́ Kuyie nkuù dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛmɔu.
10Kuù te tiwɑnwɑntì timɔu fòùmɛ̀, nɛ̀ fɛnitiyɑnfɛ̀ fɛmɔu kó yɛwɛ̃rɛ̀.
11Ditoò bɑ̀ɑ̀tìmɛ̀ tinɑ́ɑǹtì, dinùù mɛ mbɑɑ̀tì mudiì.
12Bɛkótíbɛ̀ bɛɛ̀ mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀, wèè fòù kɛ mɔ̀ntɛ weè ciì.
13Kuyie nkuù nɛ́ tú kùù mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ kuù kpeńnì, kuù duɔ̀ nyitié nkɛ̀ kuù ciì.
14Kù ɔ̃ nkɛ̀ kù pɔ̀ntɛ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́mɑɑ́, kɛ̀ kù kpetínnɛ́ òmɔù wèè bo ò kpetɛ́ ò í bo.
15Kuù ɔ̃ɔ̃ cónnɛ́ mɛniɛ nkɛ̀ dɛ̀ɛ kpeío, kɛ̀ kuù mɛ̀ fĩ́ĩ nkɛ̀ kɛtenkɛ̀ɛ pɛio.
16Kuù mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ nɔ ndɛmɔu dɔɔ̀rìmù, wèè feti nɛ̀ wèè fétìnnɛ otɔù bɛ̀ bo bɛmɔu kuù nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ.
17Kuù ɔ̃ɔ̃ beǹnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó bɛtũ̀mbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ kuù fènni bɛbeémbɛ̀.
18Kuù ɔ̃ɔ̃ cṹũ mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, Kɛ̀ kuù bɛ̀ dùú ntidɑɑtì kó iwɛ̃ĩ.

19Kuù duɔ̀ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɑɑ̀ ntidɑɑtì, kuù buɔ̀ mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑ̀tì fìíkú.
20Kuù ɔ̃ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do nɔ ntinɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ɛ tì yĩɛ̃kɛ, bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do mɔkɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kuù ɔ̃ɔ̃ mɛ dɛ̀itɛ.
21Kuù ɔ̃ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ senkɛ̀rì sikpɑ̀ɑ̀tìbìí, kuù pùɔ̀ mbɛkperíbɛ̀ wɛ̃rímú.
22Kuù ɔ̃ɔ̃ dennɛní dibiìnnì kpɛrɛ kuwenniku, dɛ̀ɛ̀ do bo dɛ̀ɛ̀ dò mbì kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛnní mɛnɑ́ɑ̀.
23Kuù ɔ̃ɔ̃ dɛ́úkùnnɛ dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ́deè kɛ́ dì pɔ̀ntɛ, kuù ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ sṹṹ nkɛ́pitɛ́ kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ pĩ̀ḿmú.
24Kuù ɔ̃ɔ̃ fentɛ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ nhɑ̃́ɑ̃́ ndikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kucɛ í borɛ̀.
25Kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃́ ndibiìnnì miɛkɛ kɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀ kucɛ, kɛ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́nhɑ̃́ɑ̃́ ntinɑɑ̀yɑ̃̀kɛ́muɔ́ntì kɔ̃mɛ.