Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Ediu bɑɑ nsɔkɛ́ o nɑ́ɑǹtì kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2Isɔbu nkpɑɑ́ kémmú kɛ̀ n tì ndɑ wénkùnnɛ, tinɑ́ɑǹtì kpɑɑ́ bomu Kuyie ndɔ́ n dɑ nɑ́kɛ́ tì.
3N yĩ́ɛ̃́tímɛ̀ yóó tuɔkɛ dɛ̀ í tɔ̀kɛ́, n dɔ́ kɛ́duɔ́ nwèè n dɔ̀ɔ̀ wènwe kunɑɑtí.
4N nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti nti n yí soú, mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ mɔ́mmɔmmɛ yiɛ̀ nweè tùɔ̀kɛní.
5Kuyie nkpeńnìmu kù í yetírí òmɔù, kɛ̀ kù bɛ́i ntì tinti.
6Kù ɔ̃ɔ̃ í nyóu oyɛiwe kòo nfòù, kuù ɔ̃ nkómmú osénnìwè.
7Kù ɔ̃ɔ̃ í ndɛ́tìnnɛ ku nɔ̀nfɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ ĩ́nkɛ̀, kuù bɛ̀ kɑ̀nnìnko yɛkpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀ kɑ̀rì sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ tɛfentɛ̀ nɛ́ bɛ̀ pĩ.
8Kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ tɑ̀ú mmɛfĩmmɛ, kɛ̀ bɛ̀ ɑ́ɑ̀rì mɛdiɛ̀.
9Kù bɛ̀ bɛnkú bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ, nɛ̀ bɛ̀ yetírímɛ̀ ku kpɛti kɛ ɑ̃ɑ̃̀ sifeí.
10Kù bɛ̀ cɑúmmu kɛ tú bɛ̀ɛ kéntɛ́ ku tié, kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ɛ yóu mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù.
11Kɛ̀ bɛ̀ kèńtɛ́ kɛ yie nku kpɛti, bɛ̀ɛ deè bɛ we nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ́ntuɔ́ nkɛ́deènɛ̀ bɛ bie.
12Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nyí yie nkɛ kèńtɛ́ mudoò mùù bɛ̀ doti, kɛ̀ bɛ̀ bo kú bɛ̀ í bɑntɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
13Bɛnitiyɛibɛ biɛ miɛkɛ ɔ̃ mpɛ́imu Kuyie, bɛ̀ mɛ nhɔ̃ í nkù kuɔ́nnɛ̀ kù bɛ̀ potɛ́ dìì mɔ̀nnì.
14Dɛ yɛmbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kú bɛ bɛ́ntì nti, bɛ̀ ɔ̃ ndɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ mbɛ kɛ́kṹntɛ́ bɛ fòmmu.
15Kuyie nhɔ̃ɔ̃ yóu kɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ɛ tùɔkɛní ku kɔbɛ kɛ̀ kù bo bɛ̀ duɔ́ nyitié nyi, kù ɔ̃ɔ̃ yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ fɛ̃́ṹtɛ́ kɛ bo kù kèńtɛ́mu.
16Kù dɔ́ kɛ dɑ dennɛ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ dɑ tɑnnɛ́ mɛtuɔ̀ mmiɛkɛ, kɑ̀ɑ nyo ndɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀.
17Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛ ndònnɛ̀ bɛyɛibɛ kɔ̃mɛ, tibeéntì doti ɑ ĩ́nkɛ̀ nkɛ.
18Kɛmiɛkɛ bɑ́ɑ́ dɑ soutɛ́ kɑ̀ɑ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie, ticuuti bɑ́ nte kɑ̀ɑ dɑutɛ́.

19A dɑbònnì diì í yó nte kɑ̀ɑ yɛ̀ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ, bɑ́ kɑ̀ɑ dɔ́ ɑ kuɔ́nnɛ̀ ɑ wɛ̃rímú mumɔu.
20A bɑ́ mbɑɑ kɛyènkɛ̀ bo tuɔkɛnímɛ̀ kɛ́cíɛ mbɛnìtìbɛ̀.
21A ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ yie nkɛ́tũnnɛ mɛyɛi nkó kucɛ, kɛ yɛ̃́ dɛɛ̀ temɛ̀ kɑ̀ɑ tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ.
22Kuyie ndɛumu kɛ kpeńnì, we mbo nɑ kɛ́duɔ́ nyitié nkù duɔ̀ nyì?
23We nkù bɛnkú kù dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀? Kɛ bo nɑ kɛ kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yetɛ́mu?
24Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ku nsɑ̃ntí ku tɔ̃mmú kpɛ́í, fɔ̃́ mmúnkɛ, ɑ nyɛ̃́ kɛ́ nkù sɑ̃ntí.
25Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu mù yɑ̀mu, mɛdɛ́timɛ̀ mmɛ bɛ̀ mù wùónnímɛ̀.
26Kuyie ndɛumu kɛ mɛ̀nkɛ dɛu, ku bie nyí dò nkɑɑ nkɛ́deè.
27Kuù ɔ̃ɔ̃ yṹɔ̃́ mmɛniɛ nkɛ́dee nkɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ yɛwɛtɛ̀ kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ ni.
28Kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ɛ fɛ̀ cṹũnní, kɛ̀ fɛ̀ nniu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ĩ́nkɛ̀.
29We mbo nɑ kɛ́bɑntɛ́ yɛwɛtɛ̀ cèntìmɛ̀? We nyɛ̃́ fɛtɑɑfɛ̀ dɑbònnì dòmmɛ̀ tiwɛtì miɛkɛ?
30Kuyie kuù ɔ̃ɔ̃ míítɛ́ kuwenniku tiwɛtì miɛkɛ, kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ndo nsɑ̃̀ṹ.
31Kù piú yɛbotɛ̀ nɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nfɛ, kɛ yɛ̀ duɔ̀ ntidiitì mɛdiɛ̀.
32Kù pikù fɛtɑpíɛ̀fɛ̀ nfɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, kɛ fɛ̀ bɔmmù kù fɛ̀ dɔ́nɛ̀ wè.
33Fɛtɑɑfɛ̀ dɑbònnì diì ɔ̃ɔ̃ bɛnkɛ Kuyie ntɔ̀ɔ́nnímɛ̀, kɛ iwũɔ̃ mɔ́mmɔnyi nyɛ̃́ kù duunnímɛ̀.