Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sofɑɑ Nɑɑmɑɑ ɛì kou bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2A nɑ́ɑǹtì sũ̀ṹmmu kɛ dò ntí dɑ tɛ̃́nnɛ́. Onìtì wèè nɔ ntinɑ́ɑǹtì weè ɔ̃ nnɑɑtɑɑ̀?
3A kó kutoweku kuù bo pɑɑ mbɛnìtìbɛ̀ tinɑ́ɑǹtɑ̀ɑ̀? A bo ndɑú bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́kɑ́ɑ̀?
4A yĩmɛ kɛ tú ɑ nɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti, kɑ̀ɑ dò mpɑ́í pɑ́í Kuyie nyììkɛ̀?
5Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ Kuyie ndo bo bɛ́i, kɛ̀ kù do ɑ̀ɑ̀tɛ ku nùù kɛ dɑ bɛ́innɛ̀,
6kɛ̀ kù dò nkù dɑ bɛnkɛ ku ciì nkó disɔ̀rì, mɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu onìtì kó mɛciì. A nɑ mbɑntɛ́ kù ɔ̃ɔ̃ bútínnɛ́mɛ̀ ɑ yɛi nkusṹkù.
7A bo nɑ kɛ́yɑ̀ Kuyie nkó mɛcũmpumɛ mɑmɑ̀ɑ̀? A bo nɑ kɛ́bɑntɛ́ muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ ndòmmɛ̀ weti wetɑɑ̀?
8Kuyie nciì ndɛumu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ tiwɛtì, kɛ cũmpúrì kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kudɔnkù, ɑ bo nɑ kɛ́bɑntɛ́ ɔ̃̀nti dɛ miɛkɛ?
9Ku okùmɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu kɛtenkɛ̀, kɛ̀ ku pɛ̃kùmɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì.
10Kɛ̀ Kuyie mpĩ nhòmɔù koò kɔ̀rinɛ̀ tibeéntì, kɛ̀ kù ò kpetínnɛ́, we mbo ò fìètɛ?
11Kù yɛ̃́mu bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛsoùmbɛ̀, kù ɔ̃ɔ̃ í nwɑmmú kɛ̀ dɛ̀ɛ ku bi kɛ̀ kù nɛ́ nɑ kɛ́yɑ̀ mɛyɛi.
12Onìtì tibɔti dòńtɛ́ wè í kpɑɑ́ kɛ bo ciitɛ́, disɑ̃mmɑrínnɑnnì dikpɑ́ɑ̀ kpɛri kó dɛbirɛ í kpɑɑ́ kɛ bo nɑɑ́nnɛ̀ fɛcɛ̃ɔ̃̀fɛ̀.
13Kɛ̀ fɔ̃́ nyie kɑ̀ɑ do ncuó nKuyie mbíɛ́kɛ̀ nkɛ, kɑ̀ɑ do nyòutɛ ɑ nɔu ku bíɛ́kɛ̀ kɛ́ kù kuɔ́nnɛ̀,
14kɛ́kɛi mmɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ bo ɑ nɔu miɛkɛ, kɛ̀ mɛyetímɛ̀ bɑ́ mbo ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
15Dɛ mɔ̀nnì ɑ bo nkérí kɛ́yíéo kɛ wenni pɑ́íí, kɛ́nfííkú tei tei kɛ í yĩɛ̃̀kù.
16A ketɛ́ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dentɛní mɛyɛi nhɑ yɑ̀ mɛ̀ kpɛ́í, A níí bo dentɛní kɛ̀ dɛ̀ ndò mmɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ pɔ̃ntɛ́mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yúú.
17Kɛ̀ mufòmmu dɑ wenkoo diyiè ɔ̃ɔ̃ ncómmú yɛyɔ kɛ dòmmɛ̀, kɛ̀ dibiìnnì nɑɑ́nko diwennɛ́cɑ̀nnì.
18Dɛ mɔ̀nnì ɑ bo mbo kɛ í yĩɛ̃̀kù, kɛ yɛ̃́ ɑ mɔkɛmɛ̀ ɑ bɑɑ dɛ̀, dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ ndɑ kɔɔ́nnɛ̀, kɑ̀ɑ níí nduɔ́ kɛ í yĩɛ̃̀kù.

19Kɑ̀ɑ níí nduɔ́ kɛ cɑ̃ɑ̃nko bɑ́ òmɔù bɑ́ ndɑ kɔɔ́nnɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo ndɔ́ kɑ̀ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
20Kɛ̀ bɛyɛibɛ biɛ nuɔ nkpeí kɛ̀ bɛ̀ wɑnti disɔ̀rì, bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ bɛ̀ bo sɔri dɛ̀, tìì bɛ̀ bɑ̀ɑ tiì tu mukṹṹ.