Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu tɛ̃́nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀:
2M bɑntɛ́mu kɛ dò nhɑ nɔ ndɛmɔu, n yɛ̃́mu tìmɑtì í bomɛ̀ ɑ yĩɛ̃kú tì.
3A nɑɑtimu ɑ bɛ́immɛ̀ kɛ tú: Wenninwe dɛ yiɛ̀ nwèè dɑ sɛi? Dɛ yiɛ̀ nyí bɑntɛ́mu, n do nɑ́ɑ́ ntìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ tìnti n wɛ̃rímú, bɑ́ n yí yɛ̃́.
4A do n nɑ́ɑ́mmu kɛ tú n dɑ kéntɛ́, kɑ̀ɑ mɔ̀kɛ tìmɑtì kɛ bo m bekɛ, kɛ̀ n tì ndɑ tɛ̃́nnɛ́.
5Bɛ̀ do n nɑ̀kɛ́mu ɑ kpɛ́í, di mmɔ̀nnì ndi n nɛ́ dɑ yɑ̀mɛ̀ nɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀.
6Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yie n cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ dèmmu, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ n kɑ̀ri mutɑ̃́ɑ̃́ nnɛ̀ mutɑ́pɛí ndɛ ĩ́nkɛ̀.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́nɛ̀ Isɔbu dìì mɔ̀nnì kɛ́deè, kɛ́bɛ́innɛ̀ Edifɑsi Temɑɑ ɛì kou kɛ dɔ̀: M miɛkɛ di yɛ̀mu fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ nɛ́pobɛ̀ bɛdɛ́, di í nɑ̀kɛ́ n kpɛ́í kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́ n kóo tɔ̃ntì Isɔbu dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
8Di mmɔ̀nnì, di wɑɑ́ nyɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀, kɛ sɔ̃́nkɛ́nɛ̀ n kóo tɔ̃ntì Isɔbu kɛ́ yɛ̀ nni nféútɛ́ kɛ́tuɔ. N kóo tɔ̃ntì Isɔbu n dɔ́ wè bo m bɑ́ntɛ̀ di kpɛ́í, bɑ́ m bɑ́ɑ́ di dɔɔ̀ n do dò nkɛ́ di dɔɔ̀mɛ̀. Di í nɑ̀kɛ́ n kpɛti kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́ n kóo tɔ̃ntì Isɔbu dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
9Mɛm̀mɛ kɛ̀ Edifɑsi Temɑɑ ɛì kou nɛ̀ Bididɑɑ Suɑɑ ɛì kou nɛ̀ Sofɑɑ Nɑɑmɑɑ ɛì kou bɛ̀ kɔ̀tɛmɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɔutɛ́ Isɔbu bɑ́ɑmmu.
10Isɔbu bɑ̀ńtɛ̀ mɛmmɛ Kuyie nkɛ̀ kùu wɛ̃tɛ kóò còńnɛ́ o fɔ̃̀tìrì, kóò tɛ̃̀ńnɛ́ o kpɑ̀tì kɛ̀ dɛ̀ɛ nɔ́ɔ́ nkucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ dɛ́mɛ̀.
11Isɔbu tebìí simɔu nɛ̀ o tɑ̃bɛ̀ nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò yɛ̃́ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nkɔrìní koò dɔú. Kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ yo nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò totírínɛ̀ o sémmɛ̀ koò bɑ̀ɑ́ mɛyɛi Kuyie nhò bɔntɛ́ mɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ bɛ̀ nhò pɑ̃ɑ̃ mbɑ́ wè mɛdítíbii mɛ̀mɑ́ɑ̀ nɛ̀ mɛsɔɔ nkó mumɑ́mɑ́ɑ́.
12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ Isɔbu mɛsɑ̀ɑ̀ nho we yɛsɔnyɛ miɛkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò dèèní yɛ̀. Kòo mɔɔtɛ ipe tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnɑ̀ɑ̀ (14000), yòyóbɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (6000), inɑ̀ɑ̀kɛ ìdɛ́i ìdɛ́i tɛkɔupíítɛ̀ (1000), sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000).
13Kɛ múnkɛɛ mɔɔtɛ ibí bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀, bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti,
14kòo yú dɛnitipobirɛ dɛketirɛ̀ kɛ dɔ̀: Yemimɑ (dɛ̀ɛ̀ tu tɛnɔ́nkpetɛ), kɛ yú dɛdɛ́rɛ̀ kɛ dɔ̀: Kesiɑ (dɛ̀ɛ̀ tu kɑ̀nnɛ́dì kó mupóó), kɛ yú dɛtɑ̃ɑ̃́nnɛ̀ kɛ dɔ̀: Kedɛnni-Apuki (dɛ̀ɛ̀ tu tɛnɔnfɑ̃ntɛ).
15Bɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ onitipòkù mɔù do í wenni kɛ tùɔ̀kɛ Isɔbu kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ cicɛɛ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ bɛmbɛ nɛ̀ bɛ tɑ̃bɛ̀ kɛ́ bɛ̀ totɛ́ bɛ̀ dò nkɛ́tiekɛ dɛ̀.
16Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Isɔbuu sɔɔtɛ́ kɛ́nfòù kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ (140), kɛyɑ̀ o bí nɛ̀ o yɑɑ̀bí, nɛ̀ o yɑɑ̀bí kó ibí,
17kɛ́ nyóó kú kɛ kòtɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ tùɔ̀kɛ o yiè.