Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu sɔɔtɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N wemmu tɛ̃́nkɛ í yiɛ̀ sɛ́i, n we yɛɛ̀ kũpɛ, kufɔ̃ti kuù m bɑ̀ɑ.
2Mudɑɑ́ nyɛmbɛ̀ bɛɛ̀ n fitɛ́, n yí nɔ nkɛdɔunɛ̀ bɛ kó yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀.
3Kuyie, nyietí ɑ yɛ̃ n cɑ̀kɛ mù kɛ́ n fĩ́ĩnko, kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nhòmɔù í bo wèè bo m pɑtɛ.
4Fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ mɔ̀ntɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ í bɑntɛ́, ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ n nɑ.
5Bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo dɔɔ̀ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì mɑrì tu dɛ̀: A yu ɑ nɛ́pobɛ̀ kɛ̀ di yo ndi ɛí dɛ̀, kɑ̀ɑ bí ɑunɛ̀ dikònnì.
6N kpɛrɛ nɑɑ́ nfɛoǹnìfɛ̀ nfɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɑ́ɑǹtɛ n kpɛ́í nkutenkù, bɛ̀ sùu n yììkɛ̀ nkɛ tinɔ́ntɔ̃ũtì.
7N nuɔ ntɛ̃́nkɛ í wúónnɛ̀ mɛsémmɛ̀, n tùoti iì cĩ̀tiroo mɛdɛ́ɛ̀ ndèumɛ̀.
8Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ̀ n yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ dimu, onitisɑ̀ù ɔ̃ n yɑ̀ kòo miɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀nní bɛ̀ɛ̀ í dé Kuyie.
9Wèè wetí ò fìíkú teii nwe ò kèrí kùù cɛ miɛkɛ, wèè wenni kòò yɛ̀útí omɑ́ɑ̀ muwɛ̃rímú.
10Díndi biɛ kɛ̀ di dɔ́ di nwĩɛ̃tiní, n yí kpɑɑ́ kɛ bo yɑ̀ di miɛkɛ wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀.
11N we pɛ̃nkɛ́mu, kɛ̀ n do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì kũ̀ńtɛ́ dɛndɛ, n yɛ̀mmɛ̀ do nɑɑtinɛ̀ dɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ dɛ̀ pɑ̀ɑ̀.
12Kɛ̀ dɛ̀ bììtɛ n nɛ́pobɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ dɛ̀ wentɛ́mu, kɛ̀ dɛ̀ urikɛ bɛ̀ dɔ̀ dikṹnweńnì.
13N tɛ̃́nkɛ bɑɑ bɑ? Kudɔnkù kuù tu n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m pitɛ́ n dɔ́ù dibiìnnì miɛkɛ nkɛ.
14N nɑ̀kɛ́mu n fɔ̃ti kɛ yĩ kuù tu n cicɛ, kɛ nɑ̀kɛ́ yɛbiɛ̀ kɛ yĩ yɛɛ̀ tu n yɔ̃ nɛ̀ n tɑ̃ũ̀.
15N do bɑɑ dɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ? We ndɛ̀ wùó ntɛ̃́nkɛ?
16N do bɑɑ dɛ̀ dɛmɔu nɛ̀ mí ti tɑti kufɔ̃ti nku, Mí nnɛ̀ dɛndɛ ti cuti kɛtenkɛ̀ nkɛ.