Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Edifɑsi nɛ̀ Bididɑɑ nɛ̀ Sofɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ tɛ̃́nkɛ í nnɑ́ɑ́nnɛ̀ Isɔbu, kɛ yɛ̃ ò do wúómmɛ̀ omɑ́ɑ̀ wèè wetí wènwe.
2Dɑmmu nɑɑ̀mùnkù kou Buusi weè do pɛitɛ́ Bɑdɑkɛɛdi kòo pɛitɛ́ Ediu. Weè Ediu miɛkɛ do pɛikɛ Isɔbu mɛdiɛ̀ ò yɛ̃mmɛ̀ ò tú wèè wetí kɛ̀ Kuyie nnɛ́ ò nìńtɛ́.
3Kòo miɛkɛɛ yɛ̀nnɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti bɛ̀ í yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ̀ yóó tɛ̃́nnɛ́ tì Isɔbu. Dɛ̀ɛ̀ bɛnkú Isɔbu nɑɑtimɛ̀ kɛ̀ Kuyie nyí nɑɑti.
4Ediu do kpɑɑ́ cĩ́ɛ̃́kɛ́mu kɛ mu nyí bɛ́innɛ̀ Isɔbu kɛ yɛ̃́ o nɛ́pobɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti do ò kòtínɛ̀mɛ̀.
5Ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ tú o nɛ́pobɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃ti nɔ̀ tɛ̃́nkɛ í tɑ́ùrì kòo miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀.
6Kɛ̀ Buusi nɑɑ̀mùnkù kou Bɑdɑkɛɛdi birɛ Ediu bɛ́i nkɛ dɔ̀: N tú dɛbirɛ ndɛ kɛ̀ díndi tú bɛdɑkótíbɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ n yɔ̀tɛ bɑ́ n yí dɑ̀ɑ́tí kɛ bo di bɛnkɛ n kó mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀.
7N yɛ̀mmɛ̀ do dò ndi mɛ ntúmɛ̀ bɛkótíbɛ̀, díì yɛ̃́ di bo bɛ́i ntì kɛ yɛ̃ ndi bie mmɛ nsũ̀ṹmmɛ̀ díì mɔ̀kɛ mɛciì.
8Kɛ yɛ̃́ bɑ kɛ̀ muyɑɑ́ mmùù bonɛ̀ onìtì muù ò ciinko, muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nweè mù nhò duɔ́.
9N kòtɛ́ weè í tú n yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ wenni, ɑ bo nyɛ̃́mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ í boní tikótì borɛ̀.
10Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu dí kéntɛ́ kɛ̀ m bɛ́i, kɛ́bɛnkɛ n kó mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀.
11N yɛ̀mmɛ̀ do dò ndi yóó nɑ́kɛ́ tìmɑtì nti, n do di kémmúmu kɛ bo keè di yóó yĩ́ mù, kɛ̀ n yɑ̀ di bo nɑ́kɛ́ tì o nɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀.
12N do di kémmúmú mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ sɔ̃́ ndi kóò mɔù í nɑ kɛ sɛi nyIsɔbu, kɛ sɔ̃́ nhò nɑ̀ɑ́ nkɛ̀ di í tɛ̃́nnìnko.
13Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò ndi tú mɛciì nyɛmbɛ̀, Kuyie nkuù yóó ò nɑ tinɑ́ɑǹtì dɛ̀ í tú onìtì.
14Isɔbu do í nɑ́ɑ́nnɛ̀ mí nwe, n yóó ò tɛ̃̀ńnɛ́ tì yó ncɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀mu di kpɛti.
15Dɛ̀ di dimu di í yɑ̀ di bo ò tɛ̃̀ńnɛ́ tì, yɛtɑnnɔ̀ yɛɛ̀ di dòńtɛ́.
16N do di kémmúmu di mɛ nyí nɑ́ɑ́, di mɛ nyí n tɛ̃́nnìnko tìmɑtì.
17Dɛ̀ tùɔ̀kɛ n kó dimɔ̀nnì ndi kɛ̀ m bo bɛ́i, n dɔ́ kɛ́bɛnkɛ n kó mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ mmɛ.
18M mɔkɛ tinɑ́ɑǹtì pɛ́u ndi, dɛ̀ nh ɔɔtímu kɛ n cɔ́kíí m bo bɛ́immɛ̀

19Dɛ̀ fɑ̃̀nnimu mmiɛkɛ mɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ bi mɛ kɔ̃mɛ, bɛ̀ cũɔ̃́mɛ̀ kudɔukù kɛ̀ kù dɔ́ kɛ́potɛ.
20N dò nkɛ́bɛ́i mmu kɛ́pɛ́tɛ́ muyɑɑ́ nkɛ́wei, n yóó bɛ́immu kɛ́tɛ̃́nnɛ́ Isɔbu tinɑ́ɑǹtì.
21N yí yóó yɔtɛ òmɔù, m mɛ nyí yóó duɔ́ nhòmɔù kunɑɑtí.
22N ketɛ́ kɛ í nɔ nkɛ duɔ̀ nkunɑɑtí, kɛ̀ m mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ wèè n te ò yóó n túótɛ́mu bɑ̀mbɑ̀.