Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISƆBU

ISƆBU 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isɔbuu sɔɔtɛ́ kɛ́mbekù o kpɛti kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀:
2Kuyie mbomu kuù yetɛ kù bo n kónnɛ́mɛ̀, kunku muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ kuù m píɛ mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
3Kɛ̀ n kpɑɑ́ weí, kɛ̀ ku kó muyɑɑ́ nkpɑɑ́ kɛ yiɛ̀ nh ɔ̃nnì.
4N yí kpɑɑ́ kɛ bo nɑ́kɛ́ tiyɛiti mɑtì, tìmɑtì bɑ́ɑ́ yɛ̀nní n nùù tìì tu siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛti.
5N yí kpɑɑ́ kɛ bo di duɔ́ nkunɑɑtí, nɛ̀ m bo kúmɛ̀ n yí yóó nɛnni n wetímɛ̀.
6N yóó nnɑ́ɑ́mmu n wetímɛ̀, n yí wɛ̃ti n fɔ̃nkúò. N yɛ̀mmɛ̀ í m bekùnɛ̀ tìmɑtì ĩ́nkɛ̀.
7N dootitɔù dɛ̀ɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀mɛ̀ bɛyɛibɛ, tìì ɔ̃ɔ̃ tuɔ̀kɛní wèè cɑ̀ɑ̀rɛ̀ tiì tuɔkɛní n dootitɔù.
8Ɔ̃̀nti bo nkpɑɑ́ onitiyɛiwe bɑɑ tì? Kuyie nkèétɛ́ dìì mɔ̀nnì o fòmmu kó fɛyĩɛ̃̀fɛ̀?
9Kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ ò tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì, kòo kuɔ̀ nkɛ yu Kuyie nkù bo ò kèńtɑ́ɑ̀?
10Dɛ̀ bo nhò nɑɑtinɛ̀ Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀nɑ̀ɑ̀? Ò bo nkù yu yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔuɑ̀?
11N yóó di bɛnkɛmu Kuyie nkó tikpetì mɑ̀mɛ̀, n yí yóó di sɔnnɛ muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ ndɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì.
12Di mɔ́mmɔmbɛ di dɛ̀ yɑ̀mu, n nɛ́ í yɛ̃́ mùù te kɛ̀ di kpɑɑ́ kɛ nɑ́ɑ́ ndɛtetìrɛ̀ kpɛti.
13Ntɛ Kuyie mbɑ̀ɑnɛ̀ tì oyɛiwe, muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbɑ̀ɑnɛ̀ tì oyɛiwe tiì tú:
14Kòò piɛ́ ibí kɛ̀ ì sũ̀ṹ mudoò muù ɔ̃ɔ̃ ì kònnɛ̀, o yɑɑ̀bí ɔ̃ɔ̃ í ndi kɛ́nsɑ̀nnɛ̀.
15Bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ yentɛ́ kɛ̀ mutenkṹṹ mbɛ̀ kùɔ, bɛ pobɛ̀ ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ kɑri bɛ kṹṹ.
16Kòò mɔ̀ɔ̀tɛ idíítí kɛ̀ ì sũ̀ṹ mmutɑ̃́ɑ̃́ ndòmmɛ̀ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì còú cóú titɑ̃́tì kɔ̃mɛ.
17Wèe dɛ̀ tìkú kɛ́cóú nhosɑ̀ù weè yóó tì dɑ̀ɑ́tí, onìtì wèè wetí weè yóó tiekɛ dɛ kó idíítí.
18Ò mɑɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ í tú tɛkpetɛ̀, tɛ̀ dònnɛ̀ difii ndi bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀ dì kɛ́mbɑɑnɛ̀ kupɑku.

19Ò yóó kú kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì nwe, bɛ̀ mɛ nyí yóó tì nhò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́kũnnɛ́ bɑ́ kòò èntɛ ò bɑ́ɑ́ yɑ̀ dɛ̀mɑrɛ̀.
20Kufɔ̃wɑɑ́ nkuù ò do koò dɑ̀tínnɛ́ mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ dɑ́tínnɛ́mɛ̀ kukó, kufɔ̃wɑɑ́ nkuù ò tùótɛ́ tɛfɔ̀dɔ́ntɛ̀ kɔ̃mɛ kɛyènkɛ̀.
21Kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù ò tɔ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀, kóò uutɛ́ o cónnì
22Kɛ̀ Kuyie nho tɑ̃ũ ipie mbɑ́ mɛsémmɛ̀ í kù bo, kòo cokù kɛ bo yentɛ́nɛ̀ Kuyie nkó tɛnɔ̀ùtɛ̀.
23Kɛ̀ bɛ̀ ò wũ̀ɔ̃ti mudɑɑ́, kɛ wúó nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ ti ifontii.